لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۰ / ۲۰۰۵۴ 1392/10/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انتقال کارخانه سرب و روی زنجان و تعیین کاربری جایگزین برای آن

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۳۵ / ۲۰۳۱۵ 1393/09/11

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انطباق طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب ۱۳۸۶

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۴۶ / ۲۰۶۶۵ 1394/11/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بازنگری طرح جامع شهر جدید گلبهار

مشاهده بیشتر
۱۹۷۵۰ / ۱۹۷۵۰ 1391/09/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بازنگری طرح جامع شهر مرودشت

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۲۹ / ۱۹۷۵۰ 1391/09/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بازنگری طرح جامع شهر مرودشت

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۳۰ / ۲۰۳۰۰ 1393/08/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغ سیب کرج

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۸۰ / ۲۰۱۵۱ 1393/02/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات شهر کرج و کاخ مروارید

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۵ / ۲۰۰۷۰ 1392/11/08

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات کرج

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۳۰ / ۲۰۳۰۰ 1393/08/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بافت تاریخی شهر شیراز

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۷ / ۱۹۹۴۵ 1392/06/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی طرحهای جامع شهرها با جمعیت کمتر از دویست‌هزار نفر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۰۵ / ۱۹۶۹۰ 1391/07/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی مجدد کاهش عرض حریم آزادراه تهران ـ کرج

مشاهده بیشتر
۱۹۶۹۰ / ۱۹۶۹۰ 1391/07/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی مجدد کاهش عرض حریم آزادراه تهران ـ کرج

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۰ / ۲۰۳۳۲ 1393/10/04

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی نشست زمین

مشاهده بیشتر
۱۸۹۹۳ / ۱۸۹۹۳ 1389/02/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر شهر ایلام

مشاهده بیشتر
۱۸۹۹۳ / ۱۸۹۹۳ 1389/02/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر شهر ایلام

مشاهده بیشتر
۱۸۹۶۸ / ۱۸۹۶۸ 1389/01/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تأمین مسکن مهر شهر رامهرمز

مشاهده بیشتر
۱۸۸۲۹ / ۱۸۸۲۹ 1388/07/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تأیید شهر همدان به عنوان کلانشهر

مشاهده بیشتر
۴۸۱ / ۱۹۶۲۲ 1391/04/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تبدیل اراک به کلانشهر

مشاهده بیشتر
۱۹۶۲۲ / ۱۹۶۲۲ 1391/04/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تبدیل اراک به کلانشهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۷۰ / ۱۹۵۸۹ 1391/03/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا سال ۱۳۹۵

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۴۹ / ۱۹۵۳۵ 1391/01/10

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا پایان سال ۱۳۹۵

مشاهده بیشتر
۱۹۵۸۹ / ۱۹۵۸۹ 1391/03/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا سال ۱۳۹۵

مشاهده بیشتر
۱۹۵۳۵ / ۱۹۵۳۵ 1391/01/10

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا پایان سال ۱۳۹۵

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۱ / ۲۰۰۵۷ 1392/10/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تداخل حریم بروات با محدوده شهرک ارگ جدید بم

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تشکیل یک گروه به مسئولیت استانداری البرز برای تخلفات انجام شده در منطقه طالقان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۶۵ / ۲۰۱۰۳ 1392/12/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرق حریم تهران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۰۵ / ۲۰۲۲۷ 1393/05/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین محدوده شهر عباس‌آباد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۹ / ۱۹۹۵۱ 1392/06/10

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر نام ناحیه طبس

مشاهده بیشتر
۱۹۷۴۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری و الحاق ۳/۵ اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان شهر جهرم

مشاهده بیشتر
۱۹۷۴۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری ۵/۲۳ هکتار اراضی مجاور خیابان صیاد شیرازی واقع در شمال شرق شهر اردبیل

مشاهده بیشتر