لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۳۵ / ۱۹۷۶۸ 1391/10/24

رأی شماره ۵۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کل صورتجلسه ۹/۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت شهرستان مرند

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پایان دادن به خدمت مستخدم آزمایشی و یا تغییر وضعیت استخدامی او به پیمانی بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد

مشاهده بیشتر
۱۷۷۸۴ / ۱۷۷۸۴ 1384/12/22

رأی شماره ۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی و دارائی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۳۵ / ۱۹۷۶۸ 1391/10/24

رأی شماره ۵۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

مشاهده بیشتر
۱۹۷۵۰ / ۱۹۷۵۰ 1391/09/30

رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری کنترل بهداشتی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۲۹ / ۱۹۷۵۰ 1391/09/30

رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین‌المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی به شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد مغایر قانون است

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۹ / ۱۹۵۲۹ 1390/12/28

رأی شماره ۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به‌کمیسیون ماده۵

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۹ / ۱۹۵۲۹ 1390/12/28

رأی شماره ۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به‌کمیسیون ماده۵

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۹ / ۱۹۵۲۹ 1390/12/28

رأی شماره ۵۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۷۸۲۵/۶۱ ـ ۶/۷/۱۳۸۲ معاون امور عمرانی استانداری تهران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۰۲ / ۲۰۵۲۴ 1394/06/02

رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۱ / ۲۰۰۳۶ 1392/09/24

رأی شماره ۵۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح و نحوه پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۰ / ۲۰۰۳۳ 1392/09/20

رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۲۸۳۳۹هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران که بیان داشته اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است

مشاهده بیشتر
۱۸۶۱۹ / ۱۸۶۱۹ 1387/11/09

رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه قانونی مربوط در مدت خدمت و تکلیف سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷۱ / ۱۹۸۶۲ 1392/02/24

رأی شماره ۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۱ مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شورای تأمین استانداری خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت ۳ ماه و فروش سوخت کشف‌شده به نفع واحد کاشف

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۱ / ۲۰۰۳۶ 1392/09/24

رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۷۷۶۱ / ۱۷۷۶۱ 1384/11/25

رأی شماره ۵۷۲ ـ ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر تهران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۵۲ / ۱۹۵۴۳ 1391/01/22

رأی شماره ۵۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع برخورداری فرزندان اناث و بازنشسته شده از حقوق وظیفه مورث خود به شرط نداشتن شوهر و شغل

مشاهده بیشتر
۱۹۵۴۳ / ۱۹۵۴۳ 1391/01/22

رأی شماره ۵۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع برخورداری فرزندان اناث و بازنشسته شده از حقوق وظیفه مورث خود به شرط نداشتن شوهر و شغل

مشاهده بیشتر
۱۸۰۱۳ / ۱۸۰۱۳ 1385/10/06

رأی شماره ۵۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره۱۸۲۵۲/ه‍/۲۸۰ مورخ۱۱/۶/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۴۳ / ۱۹۵۴۳ 1391/01/22

رأی شماره ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۵۲ / ۱۹۵۴۳ 1391/01/22

رأی شماره ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۹۸ / ۲۰۲۰۴ 1393/04/26

رأی شماره ۵۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال مصوبه شماره ۴۴۸۹/ت۳۹۴۹۲ن ـ ۲۱/۱/۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۵۲ / ۱۹۵۴۳ 1391/01/22

رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند۲ مصوبه هشتصد و یازدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور مورخ ۵/۷/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
۱۸۰۱۳ / ۱۸۰۱۳ 1385/10/06

رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال مواد ۶ ، ۱۲ و ۱۳ آیین‎نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی ....

مشاهده بیشتر
۱۹۵۴۳ / ۱۹۵۴۳ 1391/01/22

رأی شماره ۵۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع در فرضی که کمیسیون تجدیدنظر تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری،

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۵۲ / ۱۹۵۴۳ 1391/01/22

رأی شماره ۵۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع در فرضی که کمیسیون تجدیدنظر تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۵۲ / ۱۹۵۴۳ 1391/01/22

رأی شماره ۵۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه

مشاهده بیشتر
۱۹۵۴۳ / ۱۹۵۴۳ 1391/01/22

رأی شماره ۵۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه

مشاهده بیشتر
۱۷۸۳۷ / ۱۷۸۳۷ 1385/03/03

رأی شماره ۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۳۴/۳/۱/۷۹۲۹ مورخ ۵/۶/۱۳۷۵ وزارت کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۷۶ / ۲۰۴۴۴ 1394/02/24

رأی شماره ۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۵۵ و ۵۶ مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در اجرای مقررات ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر