لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۹۳۸ / ۱۸۹۳۸ 1388/12/16

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بروجن

مشاهده بیشتر
۱۹۰۹۷ / ۱۹۰۹۷ 1389/07/01

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خـصوص طرح جـامع شهر جوانرود

مشاهده بیشتر
۱۹۱۲۵ / ۱۹۱۲۵ 1389/08/05

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع شهر اوز

مشاهده بیشتر
۱۹۱۲۵ / ۱۹۱۲۵ 1389/08/05

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع شهر حسن‌آباد

مشاهده بیشتر
۱۸۸۴۵ / ۱۸۸۴۵ 1388/08/18

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهر آبش احمد

مشاهده بیشتر
۱۹۱۸۷ / ۱۹۱۸۷ 1389/10/22

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهر کهنوج

مشاهده بیشتر
۱۸۸۶۷ / ۱۸۸۶۷ 1388/09/16

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی موردنیاز مسکن مهر به محدوده شهر هشترود

مشاهده بیشتر
۱۸۸۸۱ / ۱۸۸۸۱ 1388/10/02

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۱۰ هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر گوگان

مشاهده بیشتر
۱۸۸۸۱ / ۱۸۸۸۱ 1388/10/02

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۲ هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر تیکمه‌داش

مشاهده بیشتر
۱۹۳۶۳ / ۱۹۳۶۳ 1390/06/02

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۵/۱ هکتار از اراضی واقع در حریم شهر هرسین

مشاهده بیشتر
۱۸۸۸۱ / ۱۸۸۸۱ 1388/10/02

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۵/۲ هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر کشکسرای

مشاهده بیشتر
۱۸۸۸۱ / ۱۸۸۸۱ 1388/10/02

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۵/۲ هکتار به محدوده شهر ترک

مشاهده بیشتر
۱۸۸۸۱ / ۱۸۸۸۱ 1388/10/02

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۵/۲ هکتار به محدوده شهر تسوج

مشاهده بیشتر
۱۸۸۸۱ / ۱۸۸۸۱ 1388/10/02

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۶/۵ هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر قره آغاج

مشاهده بیشتر
۱۸۸۸۱ / ۱۸۸۸۱ 1388/10/02

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۸ هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر شندآباد

مشاهده بیشتر
۱۸۸۸۱ / ۱۸۸۸۱ 1388/10/02

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۹ هکتاربه صورت توسعه منفصل به محدوده شهر باسمنج

مشاهده بیشتر
۱۹۲۹۴ / ۱۹۲۹۴ 1390/03/08

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر پیشوا واقع در حوزه شهری ورامین

مشاهده بیشتر
۱۹۳۹۷ / ۱۹۳۹۷ 1390/07/14

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع بندر امام

مشاهده بیشتر
۱۹۳۹۷ / ۱۹۳۹۷ 1390/07/14

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع راهبردی ـ ساختاری شهر صفادشت

مشاهده بیشتر
۱۸۹۳۵ / ۱۸۹۳۵ 1388/12/11

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آستانه اشرفیه

مشاهده بیشتر
۱۸۷۲۵ / ۱۸۷۲۵ 1388/03/27

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر اردکان

مشاهده بیشتر
۱۹۲۶۰ / ۱۹۲۶۰ 1390/01/29

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ازنا

مشاهده بیشتر
۱۸۷۶۶ / ۱۸۷۶۶ 1388/05/15

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر اصلاندوز

مشاهده بیشتر
۱۹۲۶۰ / ۱۹۲۶۰ 1390/01/29

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر الشتر

مشاهده بیشتر
۱۹۲۸۶ / ۱۹۲۸۶ 1390/02/29

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر انارک

مشاهده بیشتر
۱۸۶۷۰ / ۱۸۶۷۰ 1388/01/23

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ایوان

مشاهده بیشتر
۱۸۷۱۶ / ۱۸۷۱۶ 1388/03/17

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بردسیر

مشاهده بیشتر
۱۹۱۸۸ / ۱۹۱۸۸ 1389/10/23

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر برزول

مشاهده بیشتر
۱۹۰۴۵ / ۱۹۰۴۵ 1389/04/30

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بن

مشاهده بیشتر
۱۹۲۳۸ / ۱۹۲۳۸ 1389/12/25

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بنارویه

مشاهده بیشتر