مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی مجدد کاهش عرض حریم آزادراه ت

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1391/07/17
شماره ویژه نامه ۱۹۶۹۰
شماره انتشار ۱۹۶۹۰
شماره نامه
تاریخ نامه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی مجدد کاهش عرض حریم آزادراه تهران ـ کرج استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز         در اجرای بند (5) مـاده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران و مـاده (42) آئین‌نامه نحوه بـررسی و تصویب طـرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و مـعماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیـرو جلـسه مورخ 12/10/1390 خود، موضوع کاهش عرض حریم آزادراه تهران ـ کـرج را در جلسه مورخ 13/6/1391 مجدداً مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:         تقلیل عرض حریم آزادراه تهران ـ کرج حدفاصل پل کلاک تا حصارک بر روی نقشه منعکس و اراضی و املاک و ساختمانهای واقع در حریم را مشخص نموده و به همراه گزارش توجیهی در جلسه بعدی شورای عالی مطرح تا اتخاذ تصمیم گردد.         خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.