لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

اصلاح بند (۱۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۲ / ۲۰۳۰۴ 1393/08/28

اصلاح بند (۲) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۳۱۴۱۹/ت۲۶۳۹۱هـ مورخ ۱/۷/۱۳۸۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۵ / ۲۰۲۸۴ 1393/08/03

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۶ / ۲۰۰۷۳ 1392/11/12

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۰۶۷/ت۴۹۴۱۶هـ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۲ / ۲۰۴۳۱ 1394/02/08

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۲ / ۲۰۶۸۵ 1394/12/17

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۰۸۹/ت۵۲۵۹۵هـ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۰ / ۲۰۶۰۷ 1394/09/10

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۲۴۸/ت۵۱۷۴۷هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۰ / ۱۹۸۰۵ 1391/12/09

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۶۰۴/ت۴۸۸۰۲ک مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۰۴ / ۲۰۵۳۱ 1394/06/10

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۵ / ۲۰۳۵۱ 1393/10/27

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۳۶۴۳۳/ت۲۹۱۲۱هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۲ / ۲۰۳۹۸ 1393/12/23

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۲/ت۵۰۷۵۳هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۶۷ / ۱۹۸۴۷ 1392/02/07

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره۴۴۸۳۳/ت۲۹۲۷۱هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲

مشاهده بیشتر
۴۸۲ / ۱۹۶۲۴ 1391/04/29

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه موضوع تحت پوشش قراردادن اتباع ایرانی فاقد بیمه از بیمه خدمات درمانی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۰ / ۲۰۲۴۰ 1393/06/10

اصلاح بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۵ / ۱۹۹۹۵ 1392/08/04

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۹ / ۲۰۴۲۳ 1394/01/30

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۸۸۷/ت۴۹۳۶۱هـ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۰ / ۲۰۱۵۱ 1393/02/22

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۹/ت۵۰۴۵۳هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۵۶۷ / ۱۹۸۴۷ 1392/02/07

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۲۸۶۸/ت۳۸۴۵۵ک مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۶ / ۲۰۵۰۸ 1394/05/13

اصلاح بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۱۶ / ۲۰۵۶۷ 1394/07/22

اصلاح بند (۶) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۸۵) جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۸۱ / ۲۰۴۶۳ 1394/03/19

اصلاح بند (۷) ماده (۱) آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۸ / ۲۰۲۳۴ 1393/06/03

اصلاح بند (۷) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیأت دولت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۶ / ۲۰۵۰۸ 1394/05/13

اصلاح بند (۸) تصویب‌نامه درخصوص اقدامات وزارت نیرو

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۹۱ / ۲۰۴۹۴ 1394/04/25

اصلاح بند (۸) تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۵۰۱/ت۴۹۸۳۷هـ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۴۷۹ / ۱۹۶۱۳ 1391/04/17

اصلاح بند (۹) تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۴۰/ت۴۵۷۹۴هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
۱۷۸۹۳ / ۱۷۸۹۳ 1385/05/10

اصلاح بند «ب» ماده ۸ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان کشور

مشاهده بیشتر
۱۷۸۹۳ / ۱۷۸۹۳ 1385/05/10

اصلاح بند ۶ ماده ۳ «ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری»

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۷۶ / ۱۹۶۰۶ 1391/04/07

اصلاح بندهای (۲) و (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۷ / ۲۰۳۲۱ 1393/09/18

اصلاح بندهای (۳) و (۴) تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ در مورد مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها

مشاهده بیشتر
۱۹۴۷۴ / ۱۹۴۷۴ 1390/10/19

اصلاح بند۳ ماده۲ اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای (مصوب جلسه ۵۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر