مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انطباق طرح تفصیلی شهر تهران با طر

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1393/09/11
شماره ویژه نامه ۷۳۵
شماره انتشار ۲۰۳۱۵
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۴۳۸۵۸                                                                       ۲۱/۸/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انطباق طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب ۱۳۸۶ استاندار محترم تهران شهردار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دنبال ۶ جلسه بررسی مغایرتهای طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب ۱۳۸۶ و در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از باغات و فضای سبز شهری و در نظر گرفتن محدودیت‌های جدی منابع آب، با بهره‌گیری از نظرات کمیته فنی شورای عالی و پیشنهادات شورای اسلامی و شهرداری تهران، به منظور انطباق طرح تفصیلی با طرح جامع و محدود نمودن حداکثری جمعیت‌پذیری شهر تهران، در جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۳ خود به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود: ۱ـ تأیید نظر کمیته فنی شورای عالی در خصوص تغییرات در پهنه‌های طرح جامع با قید ضرورت بررسی مجدد کلیه تغییرات در پهنه‌های اصلی و زیر پهنه‌های طرح جامع ظرف مدت ۳ ماه توسط دبیرخانه شورای عالی و ارائه آن به شورای عالی جهت تصمیم‌گیری نهایی. در هر صورت شهرداری تهران موظف است به هنگام صدور پروانه ساختمانی در تمامی پهنه‌ها ضوابط و مقررات و هم‌چنین کاربری‌های تعیین‌شده از سوی طرح جامع را رعایت نماید. پروانه‌های مغایر صادره واجد حقوق مکتسبه برای ذینفع و شهرداری نمی‌باشد. ۲ـ لغو کلیه تغییرات کاربریهایی که در اجرای بند ۴ پیوست ۵ سند اصلی طرح جامع تثبیت شده‌اند در صورت مغایرت اساسی با طرح جامع و صدور هرگونه پروانه ساختمانی در اراضی با کاربری تثبیت شده (کاربری‌های خدماتی۷گانه) صرفاً براساس کاربری اولیه در طرح جامع مصوب. (هرگونه تغییر در کاربریهای تثبیت‌شده باید بنا به درخواست شهرداری تهران و پس از احراز تأمین کاربری مربوطه و تصویب کمیسیون ماده۵، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه گردد). ۳ـ ضرورت پیگیری تهیه طرحهای موضعی و موضوعی مندرج در پیوست ۴ سند اصلی طرح جامع براساس برنامه زمانبندی که ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه شورای عالی با همکاری شهرداری تهران تنظیم و به تصویب شورای عالی خواهد رسید. ۴ـ الزام تهیه سند اساس طرح جامع توسط وزارت راه و شهرسازی (به منظور تعیین حدود صلاحیت مراجع قانونی مربوطه در انجام تغییرات طرح تفصیلی) و ارائه آن به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ظرف مدت ۲ ماه جهت تصویب نهایی. ۵ ـ توصیه تشکیل مجدد «نهاد مطالعات و پایش طرحهای توسعه شهری تهران» از سوی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران با تأکید بر ارزیابی و آسیب‌شناسی عملکرد تجربه قبلی و بازآرایی تشکیلات، ضوابط و نظامات مالی مرتبط. ۶ ـ الزام تعیین عملکردهای مجاز به استقرار در هر یک از زیرپهنه‌های طرح تفصیلی و ارائه راهکار تضمین امکان تحقق‌پذیری کاربری‌های خدماتی شهری توسط شهرداری تهران و ارائه آن ظرف مدت ۶ ماه به شورای عالی شهرسازی و معماری جهت تصویب نهایی. ۷ـ ارائه گزارش آخرین وضعیت «اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری» موجود به عنوان اصلی‌ترین فرصتهای توسعه پایدار شهر تهران و اقدامات انجام شده بر روی اراضی موصوف از زمان ابلاغ طرح جامع شهر تهران به همراه برنامه شهرداری برای اراضی باقیمانده، از سوی شهرداری تهران ظرف مدت ۳ ماه به شورای عالی. ۸ ـ بازنگری و ارائه پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری با رویکرد حفظ حداکثری باغات موجود شهر تهران توسط دبیرخانه شورای عالی با همکاری شورای اسلامی شهر تهران ظرف مدت ۳ ماه و ارائه به شورای عالی جهت تصویب نهایی. وزارت راه و شهرسازی موظف است اقدامات لازم به منظور بازنگری طرح جامع شهر تهران را ترجیحاً از طریق نهاد موضوع بند ۵ این مصوبه و یا رأساً با بهره‌گیری از توان و تجارب مهندسان مشاور داخلی و خارجی توانمند و دارای صلاحیت به انجام رساند. دبیرخانه شورای عالی مسئول نظارت بر اجرای صحیح این مصوبه بوده و به منظور اطمینان از حصول نتیجه لازمست ساختار ویژه انجام این مسئولیت و همچنین مکانیزم پایش مستمر تغییرات کالبدی شهر تهران (داخل محدوده و حریم) را به نحو مقتضی تجهیز نماید و در همین راستا شورای عالی بر ضرورت امکان دسترسی بدون محدودیت دبیرخانه شورای عالی به کلیه اسناد و اطلاعات و نقشه‌های سامانه صدور پروانه شهرداری تهران و اطلاعات دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران تأکید می‌نماید. دبیرخانه شورای عالی موظف است گزارش مربوط به اقدامات انجام شده در راستای این مصوبه را در دوره‌های سه‌ماهه به شورای عالی گزارش نماید. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی