لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۱۴۶ / ۱۹۱۴۶ 1389/09/01

رأی شماره ۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان مبنی بر اخذ تضمین منجر به دریافت مازاد بر

مشاهده بیشتر
۱۸۵۲۲ / ۱۸۵۲۲ 1387/07/09

رأی شماره ۳۳۱- ۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۰/۷۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ وزارت آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

رأی شماره ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تغییر نوع استخدام از رسمی آزمایشی به پیمانی

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

رأی شماره ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تغییر نوع استخدام از رسمی آزمایشی به پیمانی

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۵ / ۱۹۶۸۵ 1391/07/11

رأی شماره ۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۲۰

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۳ / ۱۹۶۸۵ 1391/07/11

رأی شماره ۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره۳۳۵۵۳ـ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۱۱ / ۱۹۹۵۶ 1392/06/17

رأی شماره ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه نودو پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چکهای برگشتی

مشاهده بیشتر
۱۸۱۱۴ / ۱۸۱۱۴ 1386/02/19

رأی شماره ۳۴۰، ۳۳۹، ۳۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعملهای شماره ‏‏۲۷۹۲۹/۲۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۲، ۲۰۳۹۸/۲۱ مورخ۱۲/۶/۱۳۸۳ ..

مشاهده بیشتر
۱۸۴۹۱ / ۱۸۴۹۱ 1387/06/03

رأی شماره ۳۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مواد ۷ و ۸ تبصره ماده ۸ مصوبه اصلاحی ضوابط اجرایی چگونگی ماده یکم قانون حفاظت و

مشاهده بیشتر
۱۸۷۵۶ / ۱۸۷۵۶ 1388/05/04

رأی شماره ۳۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار

مشاهده بیشتر
۱۸۴۹۱ / ۱۸۴۹۱ 1387/06/03

رأی شماره ۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چگونگی بازخرید خدمت

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

رأی شماره ۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مطالبه نیم درصد عوارض از شرکتهای واقع در شهرکهای صنعتی توسط شهرداریها

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۹۲ / ۲۰۴۹۷ 1394/04/31

رأی شماره ۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم تحت کفالت بودن والدین شهید جهت برخورداری از پاداش پایان خدمت شهید

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۹۰ / ۲۰۴۹۲ 1394/04/23

رأی شماره ۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ ـ ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

مشاهده بیشتر
۱۸۴۹۱ / ۱۸۴۹۱ 1387/06/03

رأی شماره ۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ۲۰/۵/۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

رأی شماره ۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص انتقال از محل خدمت

مشاهده بیشتر
۱۸۷۸۱ / ۱۸۷۸۱ 1388/06/02

رأی شماره ۳۵۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۹ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴/۸/۱۳۷۸ هیأت عالی

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۳ / ۱۸۷۷۳ 1388/05/24

رأی شماره ۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت شعب تشخیص دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۷۶۹۶ / ۱۷۶۹۶ 1384/09/02

رأی شماره ۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب‎نامه شماره۱۱۴۱۱/ت۵۰۳هـ مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۸۳۳۷ / ۱۸۳۳۷ 1386/11/18

رأی شماره ۳۵۷ ـ ۳۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۶۸/۱/۱۰۲ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۷ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

مشاهده بیشتر
۱۷۶۸۴ / ۱۷۶۸۴ 1384/08/18

رأی شماره ۳۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ۶ ماده ۴۲ آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی

مشاهده بیشتر
۱۷۹۶۱ / ۱۷۹۶۱ 1385/08/06

رأی شماره ۳۵۹ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احراز سلامتی افراد جهت استخدام واحدهای دولتی

مشاهده بیشتر
۱۸۲۹۵ / ۱۸۲۹۵ 1386/09/27

رأی شماره ۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون و مقررات استخدامی ناجا

مشاهده بیشتر
۱۷۶۹۶ / ۱۷۶۹۶ 1384/09/02

رأی شماره ۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش مناطق محروم

مشاهده بیشتر
۱۷۶۹۶ / ۱۷۶۹۶ 1384/09/02

رأی شماره ۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش مناطق محروم

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷۱ / ۱۹۸۶۲ 1392/02/24

رأی شماره ۳۶ـ ۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت به شرط داوطلبانه بودن و به نرخ یوم‌الاداء

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۰۹ / ۱۹۹۵۱ 1392/06/10

رأی شماره ۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۸۷/ت۱۶۲۹۵هـ ـ ۱۹/۸/۱۳۷۵ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۹۴۴۷ / ۱۹۴۴۷ 1390/09/17

رأی شماره ۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال حکم مقرر در تبصره یک ماده۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵

مشاهده بیشتر
۱۷۹۶۱ / ۱۷۹۶۱ 1385/08/06

رأی شماره ۳۶۱ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تاریخ فوت (۱/۱/۱۳۷۹) از بند یک بخشنامه ۱/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۱۰ / ۱۹۹۵۳ 1392/06/13

رأی شماره ۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره ۴/۹۴۶۹۷ـ۱۲/۵/۱۳۹۰ اداره کل آموزش و پروش استان تهران در قسمت تعیین شهریه ثابت و ابطال بند ۷ بخشنامه مذکور مبنی بر رایگان اعلام کردن شهریه ثابت تحصیل مدرسه‌های استعدادهای درخشان برای فرزندان فرهنگیان

مشاهده بیشتر