لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۵۷۰ / ۱۹۸۵۷ 1392/02/18

اصلاح ماده (۱۰) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۲ / ۱۹۹۳۰ 1392/05/15

اصلاح ماده (۱۰) ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات اراضی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۹۶ / ۱۹۹۱۴ 1392/04/26

اصلاح ماده (۱۱) آئین‌نامه‌های نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود در نیروهای مسلح

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۱۶ / ۲۰۵۶۷ 1394/07/22

اصلاح ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۶ / ۲۰۰۷۳ 1392/11/12

اصلاح ماده (۱۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸هـ مورخ ۳/۸/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۱ / ۱۹۹۷۸ 1392/07/11

اصلاح ماده (۱۲) تصویب‌نامه موضوع ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۷ / ۲۰۲۳۱ 1393/05/30

اصلاح ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۹۱ / ۱۹۹۰۵ 1392/04/16

اصلاح ماده (۱۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۲۲ / ۲۰۲۷۵ 1393/07/22

اصلاح ماده (۱۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۱ / ۱۹۷۸۲ 1391/11/11

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۵۰۶ / ۱۹۶۹۳ 1391/07/20

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۵۷۷ / ۱۹۸۷۵ 1392/03/08

اصلاح ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۱ / ۲۰۲۷۲ 1393/07/17

اصلاح ماده (۲) دستورالعمل اجرایی ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۴ / ۲۰۶۸۹ 1394/12/22

اصلاح ماده (۲) مقررات اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۵۲۴ / ۱۹۷۳۷ 1391/09/15

اصلاح ماده (۲) و بند (الف) ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۵۳/ت۴۷۵۷۲هـ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۱۸ / ۲۰۵۷۲ 1394/07/28

اصلاح ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۱ / ۲۰۴۶۳ 1394/03/19

اصلاح ماده (۲۳) اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۰ / ۲۰۲۴۰ 1393/06/10

اصلاح ماده (۲۳) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۳ / ۲۰۲۴۶ 1393/06/17

اصلاح ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۸ / ۲۰۲۹۵ 1393/08/18

اصلاح ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۳ / ۱۹۸۶۶ 1392/02/29

اصلاح ماده (۲۶) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۷ / ۲۰۰۲۵ 1392/09/11

اصلاح ماده (۲۷) آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۴۷ / ۲۰۳۵۵ 1393/11/01

اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷ هـ

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۴۱ / ۲۰۳۳۶ 1393/10/09

اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۷۸ / ۲۰۴۵۴ 1394/03/06

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۸ / ۱۹۹۷۲ 1392/07/04

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۹ / ۲۰۵۱۴ 1394/05/21

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۵۵۴ / ۱۹۸۱۳ 1391/12/19

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییرآب و هوا و پروتکل‌های الحاقی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۰ / ۲۰۰۸۵ 1392/11/27

اصلاح ماده (۳) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۹ / ۲۰۱۱۴ 1393/01/06

اصلاح ماده (۳) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی

مشاهده بیشتر