لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۴۳ / ۲۰۰۴۱ 1392/09/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مجدد شاخصهای شناسایی بافتهای فرسوده

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۰ / ۲۰۳۳۲ 1393/10/04

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مجدد شاخص‌های بافت‌های فرسوده

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۰۱ / ۲۰۲۱۲ 1393/05/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مسابقات معماری

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۷ / ۱۹۹۴۵ 1392/06/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر بناب (موضوع روستای قره چپق)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۹۸ / ۲۰۵۱۳ 1394/05/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر بندر ماهشهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۹ / ۱۹۹۵۱ 1392/06/10

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر جدید پردیس

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۷ / ۱۹۹۴۵ 1392/06/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر دلیجان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۵۶ / ۱۹۵۵۳ 1391/02/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر نائین

مشاهده بیشتر
۱۹۵۵۳ / ۱۹۵۵۳ 1391/02/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر نائین

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۵۸ / ۱۹۸۲۱ 1391/12/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۸۵ / ۲۰۱۷۱ 1393/03/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند استان تهران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۶۸ / ۲۰۱۱۲ 1392/12/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح طرح جامع ـ تفصیلی شهر زرینه

مشاهده بیشتر
۱۹۵۰۸ / ۱۹۵۰۸ 1390/12/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح مصوبه الحاق اراضی به محدوده زاهدان

مشاهده بیشتر
۱۹۵۰۸ / ۱۹۵۰۸ 1390/12/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح مصوبه الحاق اراضی به محدوده زاهدان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۶ / ۲۰۱۳۵ 1393/02/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاحیه الحاق ۵/۳ هکتار از اراضی به محدوده شهر مود جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۲۵ / ۲۰۵۹۲ 1394/08/23

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاحیه طرح جامع راهبردی ـ ساختاری شهر ورامین پیرو مصوبه ۲/۳/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۰ / ۱۹۶۸۰ 1391/07/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاحیه مصوبه شهرک نمونه گردشگری زرندیه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۰۲ / ۱۹۶۸۰ 1391/07/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاحیه مصوبه شهرک نمونه گردشگری زرندیه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۸۵ / ۲۰۱۷۱ 1393/03/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اعلام افزایش افق طرح جامع شهر گرمسار

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۸۰ / ۲۰۱۵۱ 1393/02/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اعلام نظر الحاق به محدوده طرح جامع شهر گلدشت

مشاهده بیشتر
۱۹۰۹۱ / ۱۹۰۹۱ 1389/06/25

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص افزایش جمعیت شهرک سلمان فارسی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۱۲ / ۱۹۹۵۸ 1392/06/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اقدامات غیرمجاز در جنگل ناهارخوران گرگان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۱ / ۲۰۰۵۷ 1392/10/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده طرح جامع شهر شوسف

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۹۲ / ۱۹۹۰۶ 1392/04/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده طرح جامع شهر کنار‌تخته

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۱۲ / ۱۹۹۵۸ 1392/06/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده یزد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۶ / ۲۰۱۳۵ 1393/02/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده ۵ هکتار به محدوده شهر شوسف (جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۱ / ۲۰۰۵۷ 1392/10/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به میزان ۶۸ هکتار به محدوده شهر کمیجان

مشاهده بیشتر
۱۹۶۰۴ / ۱۹۶۰۴ 1391/04/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان به محدوده شهر جهرم

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۷۵ / ۱۹۶۰۴ 1391/04/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان به محدوده شهر جهرم

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۰ / ۱۹۶۸۰ 1391/07/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی دهلکوه به محدوده بیرجند

مشاهده بیشتر