لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۲۹۵ / ۱۸۲۹۵ 1386/09/27

رأی شماره ۵۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با آموزش و پرورش مصوب۱۳۶۸

مشاهده بیشتر
۱۸۳۲۰ / ۱۸۳۲۰ 1386/10/27

رأی شماره ۵۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قابل طرح نبودن اعتراضات اعضاء شرکتهای تجارتی و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی در دیوان عدالت ادار

مشاهده بیشتر
۱۹۲۳۸ / ۱۹۲۳۸ 1389/12/25

رأی شماره ۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع هیأت وزیران به موجب بند هـ ماده۳ قانون تجمیع عوارض فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون

مشاهده بیشتر
۱۸۳۳۷ / ۱۸۳۳۷ 1386/11/18

رأی شماره ۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۴ اداره کل امور مالیاتی اصفهان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۳ / ۱۸۴۴۳ 1387/04/05

رأی شماره ۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۲۳۸ / ۱۹۲۳۸ 1389/12/25

رأی شماره ۵۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم انتقال همسر جانباز به تبع جانباز به لحاظ داشتن تعهد خاص منطقه‌ای قانونی نمی‌باشد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۲ / ۲۰۰۳۹ 1392/09/27

رأی شماره ۵۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۲۶ / ۱۹۷۴۴ 1391/09/23

رأی شماره ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض قسمت ب رأی شماره ۵۲۴ ـ ۵۰۵ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۹۷۴۴ / ۱۹۷۴۴ 1391/09/23

رأی شماره ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض قسمت ب رأی شماره ۵۲۴ ـ ۵۰۵ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۹۷۴۴ / ۱۹۷۴۴ 1391/09/23

رأی شماره ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض قسمت ب رأی شماره ۵۲۴ ـ ۵۰۵ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۶ / ۲۰۰۲۱ 1392/09/06

رأی شماره ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف (ج) و (د) بند ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه ۱۱۹ به شماره ۳/۲۹۷۲۵/۸۷ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۷ در خصوص اخذ عوارض عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۴ / ۱۹۵۲۴ 1390/12/22

رأی شماره ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند یک مصوبه هفتمین جلسه کمیسیون بررسی مسایل سیاسی،

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۶ / ۲۰۰۲۱ 1392/09/06

رأی شماره ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و ابطال بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۶ / ۲۰۰۲۱ 1392/09/06

رأی شماره ۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه‌ها

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۵ / ۲۰۰۱۹ 1392/09/04

رأی شماره ۵۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برخورداری از حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده‌اند از تاریخ تقاضا

مشاهده بیشتر
۱۸۳۲۰ / ۱۸۳۲۰ 1386/10/27

رأی شماره ۵۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مزایای کار دربرابر اشعه

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۴ / ۱۹۵۲۴ 1390/12/22

رأی شماره ۵۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایام عدم خدمت ناشی از بازخرید خدمت به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب نمی‌شود

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۴ / ۱۹۵۲۴ 1390/12/22

رأی شماره ۵۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مشروط بودن تصدی سمت سردفتری

مشاهده بیشتر
۱۹۷۴۷ / ۱۹۷۴۷ 1391/09/27

رأی شماره ۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۲۷ / ۱۹۷۴۷ 1391/09/27

رأی شماره ۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۹ و ۱۰ و تبصره‌های ۲ و ۳ از ماده۶ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۳ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۰۵۳/۴۳۰۴۰ـ ۲۶/۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران و عدم ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آئین‌نامه مذکور

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حکم مقنن مقرر در شق یک از بند (ب) تبصره (۲) اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۰ درباره افراد مشمول مقیّد به شرط خاصی نیست

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۲۵ / ۱۹۷۴۱ 1391/09/20

رأی شماره ۵۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (اولاً) در بخشنامه ۱۱۴/۱ـ ۲۴/۲/۱۳۸۶ اداره حقوقی بانک رفاه کارگران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۰ / ۲۰۰۳۳ 1392/09/20

رأی شماره ۵۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از بند یک و ابطال بند۲ ماده ۲۹ و بند ۳۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۰ / ۲۰۰۳۳ 1392/09/20

رأی شماره ۵۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۳۷۹/۶۴۵ ـ ۱۶/۱/۱۳۷۶ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

مشاهده بیشتر
۱۸۵۶۸ / ۱۸۵۶۸ 1387/09/05

رأی شماره ۵۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام معلمین حق‌التدریس

مشاهده بیشتر
۱۸۵۶۸ / ۱۸۵۶۸ 1387/09/05

رأی شماره ۵۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۹ / ۱۹۵۲۹ 1390/12/28

رأی شماره ۵۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پیش‌بینی حریم در قوانین و مقررات برای املاک واقع در شهرها که در مسیر خطوط انتقال گاز

مشاهده بیشتر
۱۸۵۶۸ / ۱۸۵۶۸ 1387/09/05

رأی شماره ۵۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهرتهران

مشاهده بیشتر
۱۸۸۳۵ / ۱۸۸۳۵ 1388/08/06

رأی شماره ۵۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مجوز یا پروانه فعالیت مؤسسات و آموزشگاههای آزاد که به حیطه وظایف و اختیارات سایر

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۹ / ۱۹۵۲۹ 1390/12/28

رأی شماره ۵۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۹ و ۸ از قسمت دوم

مشاهده بیشتر