لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۸۱۴ / ۲۰۵۶۱ 1394/07/15

آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۶۷ / ۱۹۸۴۷ 1392/02/07

آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۸ / ۱۹۷۲۲ 1391/08/25

آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده(۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۴ / ۲۰۴۳۷ 1394/02/16

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۹۵ / ۱۹۹۱۲ 1392/04/24

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳) و مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۰ ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۵ / ۲۰۱۳۳ 1393/02/01

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۲ / ۲۰۲۱۶ 1393/05/13

آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۴ / ۲۰۴۳۷ 1394/02/16

آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۵ / ۱۹۷۱۶ 1391/08/18

آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۰۳ / ۲۰۵۲۷ 1394/06/05

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۵ / ۲۰۱۳۳ 1393/02/01

آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۴۹ / ۲۰۶۷۶ 1394/12/06

آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۴۵ / ۲۰۰۴۶ 1392/10/07

آیین‌نامه اجرایی بند (۱ـ ۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۳ / ۱۹۸۱۰ 1391/12/15

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۹۲ / ۱۹۹۰۶ 1392/04/17

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۵ / ۲۰۰۱۹ 1392/09/04

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۴۳ / ۲۰۰۴۱ 1392/09/30

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۹ / ۲۰۰۳۱ 1392/09/18

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۷ / ۱۹۹۷۰ 1392/07/02

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۰ / ۲۰۰۰۵ 1392/08/15

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۴ / ۱۹۹۸۸ 1392/07/23

آیین‌نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۳ / ۲۰۰۱۳ 1392/08/27

آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۸ / ۱۹۷۲۲ 1391/08/25

آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۱ / ۱۹۷۰۹ 1391/08/09

آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۴۵ / ۲۰۰۴۶ 1392/10/07

آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۷ / ۱۹۹۷۰ 1392/07/02

آیین‌نامه اجرایی بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۱ / ۱۹۷۰۹ 1391/08/09

آیین‌نامه اجرایی بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۴۱ / ۲۰۰۳۶ 1392/09/24

آیین‌نامه اجرایی بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۸۳ / ۱۹۶۲۷ 1391/05/02

آیین‌نامه اجرایی بند (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۱ / ۱۹۷۲۹ 1391/09/06

آیین‌نامه اجرایی بند (۸۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر