مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی نشست زمین

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1393/10/04
شماره ویژه نامه ۷۴۰
شماره انتشار ۲۰۳۳۲
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۴۹۹۷۰                                                                       ۱۸/۹/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی نشست زمین مدیرکل محترم دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۳ مقرر نمود: دبیرخانه شورای عالی  موظف است در اسرع وقت ضمن مکاتبه با وزارت نیرو، سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان زمین‌شناسی کشور موضوع نشست‌های گزارش‌شده در اراضی جنوب، جنوب غربی و جنوب شرقی شهر تهران را بررسی نماید. براساس این بررسی و با توجه به اهمیت موضوع و در صورت تأیید تغییرات و نشست‌ها، به منظور تدقیق آن، دستور تهیه نقشه ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیکی در این منطقه از شهر تهران را به مرکز تحقیقات راه، ساختمان و مسکن ابلاغ نماید. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی