لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۴۰۵ / ۱۸۴۰۵ 1387/02/19

رأی شماره۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به حکم انفصال از خدمت

مشاهده بیشتر
۱۹۷۹۴ / ۱۹۷۹۴ 1391/11/26

رأی شماره۶۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد

مشاهده بیشتر
۱۹۷۹۴ / ۱۹۷۹۴ 1391/11/26

رأی شماره۶۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۶ / ۱۹۷۹۴ 1391/11/26

رأی شماره۶۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۵۴ / ۲۰۰۶۸ 1392/11/06

رأی شماره۶۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۲۱۸۵۸۶/ت۴۱۹۹۷ک ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر تعیین وضع عوارض بر صادرات زعفران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۵۶ / ۲۰۰۷۳ 1392/11/12

رأی شماره۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۷۰ / ۱۹۵۸۹ 1391/03/17

رأی شماره۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره۲۷۲۶/۷۰۰/۳۱۴۲ـ ۱۵/۷/۱۳۸۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که اعمال نظارت قضایی بر ضابطان را منوط به هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی کرده است

مشاهده بیشتر
۱۹۷۹۴ / ۱۹۷۹۴ 1391/11/26

رأی شماره۷۱۶ـ ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری مفاد قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۶ / ۱۹۷۹۴ 1391/11/26

رأی شماره۷۱۶ـ ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری مفاد قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی به کارگران مشمول قانون کار

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۵۷ / ۲۰۰۷۷ 1392/11/16

رأی شماره۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر
۱۷۸۵۱ / ۱۷۸۵۱ 1385/03/22

رأی شماره۷۳ ـ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۵۹ / ۲۰۰۸۲ 1392/11/23

رأی شماره۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۳ جزء (ز) ردیف ۲ دفترچه کنکور سراسری سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
۱۸۶۵۳ / ۱۸۶۵۳ 1387/12/24

رأی شماره۷۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت کارگران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۶۲ / ۲۰۰۹۴ 1392/12/07

رأی شماره۷۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احتساب مدت فاصله خدمتی به عنوان سابقه تا زمان اشتغال فارغ‌التحصیلان متعهد به خدمت در آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
۱۷۸۰۳ / ۱۷۸۰۳ 1385/01/24

رأی شماره۷۴۳ الی ۷۴۵ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مقررات استخدامی شرکتهای دولتی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه ۵۱۶۷/۱۰ مورخ ۸/۷/۱۳۶۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۹۱۷ / ۱۸۹۱۷ 1388/11/17

رأی شماره۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلی با گروه جدید آن دسته از مستخدمین قضایی که بدون محکومیت

مشاهده بیشتر
۱۷۸۰۳ / ۱۷۸۰۳ 1385/01/24

رأی شماره۷۶۲ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان تملک باغات به استناد قانون زمین شهری

مشاهده بیشتر
۱۹۰۶۷ / ۱۹۰۶۷ 1389/05/26

رأی شماره۷۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرکت ملی نفت در تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاکهای مقرر

مشاهده بیشتر
۱۹۷۹۴ / ۱۹۷۹۴ 1391/11/26

رأی شماره۷۶۲ـ۷۶۱ـ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال مفاد قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۶ / ۱۹۷۹۴ 1391/11/26

رأی شماره۷۶۲ـ۷۶۱ـ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال مفاد قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در مورد اتهام خرید خارج از شبکه مواد سوبسیددار نفتی

مشاهده بیشتر
۱۹۷۹۲ / ۱۹۷۹۲ 1391/11/24

رأی شماره۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۵۴۵ / ۱۹۷۹۲ 1391/11/24

رأی شماره۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

مشاهده بیشتر
۱۹۷۷۱ / ۱۹۷۷۱ 1391/10/27

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۳۷ / ۱۹۷۷۱ 1391/10/27

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران ۲ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۶۲ / ۲۰۰۹۴ 1392/12/07

رأی شماره۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنیاد شهید و امور ایثارگران که به کار مجدد اشتغال دارند

مشاهده بیشتر
۱۸۶۳۵ / ۱۸۶۳۵ 1387/11/30

رأی شماره۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه بازنشستگی نافی حقوق مکتسبه کارمند در زمان اشتغال نمی‌باشد

مشاهده بیشتر
۱۹۰۶۷ / ۱۹۰۶۷ 1389/05/26

رأی شماره۷۸۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرکت ملی نفت در تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاکهای مقرر در

مشاهده بیشتر
۱۸۶۳۵ / ۱۸۶۳۵ 1387/11/30

رأی شماره۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری فوق‌العاده ویژه (حق برجستگی) در زمان بازنشستگی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۳ / ۱۹۸۱۰ 1391/12/15

رأی شماره۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه مبنی بر مستثنی کردن جانبازان ازکارافتاده کلی از سایر کارمندان در زمینه برخورداری از دریافت وام

مشاهده بیشتر