لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۰۱۳ / ۱۸۰۱۳ 1385/10/06

رأی شماره۵۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده۶ آیین‌نامه مرخصی‎ها ـ ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره۵۳/۶۱۴۴۶ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۸ ...

مشاهده بیشتر
۱۸۰۱۳ / ۱۸۰۱۳ 1385/10/06

رأی شماره۵۴۴ الی۵۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک بخشنامه شماره۱/۴ کارهای سخت و زیان‎آور سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۹۷۴۱ / ۱۹۷۴۱ 1391/09/20

رأی شماره۵۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۲۵ / ۱۹۷۴۱ 1391/09/20

رأی شماره۵۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری موردعمل برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری

مشاهده بیشتر
۱۸۰۲۳ / ۱۸۰۲۳ 1385/10/20

رأی شماره۵۶۰ دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه جلسه ۵۳ شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی ـ کاربردی مورخ ۵/۶/۱۳۸۴

مشاهده بیشتر
۱۸۵۹۸ / ۱۸۵۹۸ 1387/10/12

رأی شماره۵۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی قطعی هیأت حل‌اختلاف مالیاتی

مشاهده بیشتر
۱۷۷۸۴ / ۱۷۷۸۴ 1384/12/22

رأی شماره۵۶۸ ـ ۵۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الف ـ ابطال نظریه شماره ۴۹۵۷۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری

مشاهده بیشتر
۱۹۵۸۱ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

رأی شماره۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم احتساب مدت خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶۶ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

رأی شماره۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم احتساب مدت خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی

مشاهده بیشتر
۱۸۶۰۴ / ۱۸۶۰۴ 1387/10/22

رأی شماره۵۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تعمیم حکم ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی

مشاهده بیشتر
۱۹۲۳۸ / ۱۹۲۳۸ 1389/12/25

رأی شماره۶۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۵۸۵ / ۱۸۵۸۵ 1387/09/26

رأی شماره۶۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۵۵۱/۲ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ بانک ملت

مشاهده بیشتر
۱۸۵۹۰ / ۱۸۵۹۰ 1387/10/03

رأی شماره۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه تبدیل وضعیت خدمتی معلمان حق‌التدریس به رسمی

مشاهده بیشتر
۱۸۵۹۰ / ۱۸۵۹۰ 1387/10/03

رأی شماره۶۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی

مشاهده بیشتر
۱۸۵۹۰ / ۱۸۵۹۰ 1387/10/03

رأی شماره۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی صادره از هیأت عالی انتظامی مالیاتی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۴ / ۱۹۷۹۰ 1391/11/21

رأی شماره۶۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۱ با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شورای اسلامی شهر گرگان

مشاهده بیشتر
۱۹۷۹۰ / ۱۹۷۹۰ 1391/11/21

رأی شماره۶۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۱ با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد،

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶۶ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

رأی شماره۶۴ ـ ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد نحوه احتساب تجربه آموزشی جهت تقلیل ساعت کار در آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
۱۹۵۸۱ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

رأی شماره۶۴ ـ ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد نحوه احتساب تجربه آموزشی جهت تقلیل ساعت کار در آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۷ / ۲۰۰۴۹ 1392/10/11

رأی شماره۶۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادرشده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

مشاهده بیشتر
۱۸۵۹۸ / ۱۸۵۹۸ 1387/10/12

رأی شماره۶۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار

مشاهده بیشتر
۱۸۵۹۸ / ۱۸۵۹۸ 1387/10/12

رأی شماره۶۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار

مشاهده بیشتر
۱۹۵۸۱ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

رأی شماره۶۵ ـ ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری،

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶۶ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

رأی شماره۶۵ ـ ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری، تنها در صورت طی مراحل مذکور در آئین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها مصوب ۱۳۸۱ امکان‌پذیر می‌باشد

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره۶۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری مستقر در کرمان

مشاهده بیشتر
۱۹۷۷۲ / ۱۹۷۷۲ 1391/10/28

رأی شماره۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۳۸ / ۱۹۷۷۲ 1391/10/28

رأی شماره۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده۱۸ مصوبه شماره۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
۱۸۹۳۱ / ۱۸۹۳۱ 1388/12/06

رأی شماره۶۶۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برمطابق برنامه چهارم توسعه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزایش میابد

مشاهده بیشتر
۱۹۵۸۱ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

رأی شماره۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد، اعتراض مراجع نظارتی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶۶ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

رأی شماره۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد، اعتراض مراجع نظارتی نافی وظیفه شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای دارندگان حقوق مالکانه نخواهد بود

مشاهده بیشتر