لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۹۸۲ / ۱۸۹۸۲ 1389/02/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ارومیه

مشاهده بیشتر
۱۹۴۸۰ / ۱۹۴۸۰ 1390/10/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اسفرورین

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۸۲ / ۱۹۸۸۹ 1392/03/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اقلید

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۶۸ / ۱۹۵۸۵ 1391/03/10

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر الوند

مشاهده بیشتر
۶۸ / ۶۸ 1391/11/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ایذه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۴۳ / ۱۹۷۸۸ 1391/11/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ایذه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ایزدشهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ایمان‌شهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۲۵ / ۲۰۵۹۲ 1394/08/23

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر باباحیدر

مشاهده بیشتر
۱۹۴۹۹ / ۱۹۴۹۹ 1390/11/23

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر باغستان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۹۶ / ۱۹۶۶۲ 1391/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر باغملک

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۲ / ۱۹۶۶۲ 1391/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر باغملک

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۷ / ۱۹۹۴۵ 1392/06/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بایگ

مشاهده بیشتر
۱۹۴۵۸ / ۱۹۴۵۸ 1390/09/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر برزک

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۶۷ / ۲۰۷۲۷ 1395/02/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بروجرد

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۴ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بستان

مشاهده بیشتر
۱۸۶۹۱ / ۱۸۶۹۱ 1388/02/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بستک

مشاهده بیشتر
۱۸۶۹۱ / ۱۸۶۹۱ 1388/02/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بستک

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۹۶ / ۱۹۶۶۲ 1391/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بلداجی

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۲ / ۱۹۶۶۲ 1391/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بلداجی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۲ / ۲۰۰۶۰ 1392/10/25

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهاران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۷ / ۲۰۳۵۵ 1393/11/01

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۲۵ / ۲۰۵۹۲ 1394/08/23

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بوئین سفلی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۹۴ / ۱۹۹۱۰ 1392/04/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بیضا

مشاهده بیشتر
۱۹۴۹۱ / ۱۹۴۹۱ 1390/11/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تازه شهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۹۵ / ۱۹۹۱۲ 1392/04/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تازه کند انگوت

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۳۱ / ۱۹۷۵۵ 1391/10/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید حورا

مشاهده بیشتر
۱۹۷۵۵ / ۱۹۷۵۵ 1391/10/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید حورا

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۹۵ / ۱۹۹۱۲ 1392/04/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید علوی

مشاهده بیشتر
۱۸۷۹۳ / ۱۸۷۹۳ 1388/06/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید ملک کیان

مشاهده بیشتر