لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۴۵۲ / ۱۸۴۵۲ 1387/04/16

رأی شماره۱۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۹ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۶۳ / ۲۰۴۰۱ 1393/12/26

رأی شماره۱۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۲ / ۱۸۴۵۲ 1387/04/16

رأی شماره۱۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطی بطور همزمان ممنوع است

مشاهده بیشتر
۱۹۳۵۶ / ۱۹۳۵۶ 1390/05/24

رأی شماره۱۹۲ـ ۱۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه

مشاهده بیشتر
۱۹۳۵۶ / ۱۹۳۵۶ 1390/05/24

رأی شماره۱۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۲ / ۱۸۴۵۲ 1387/04/16

رأی شماره۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تأخیر در صدور ابلاغ انتصاب به شغل نافی حق استفاده از فوق‌العاده مزبور از تاریخ شروع بکار نمی‌باشد

مشاهده بیشتر
۱۹۰۸۹ / ۱۹۰۸۹ 1389/06/23

رأی شماره۱۹۶ ـ۱۹۷ ـ ۲۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اطلاق بخشنامه سازمان امور مالیاتی در تسری ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۲ / ۱۸۴۵۲ 1387/04/16

رأی شماره۱۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورتیکه فوق‌العاده نوبت کاری به مستخدمین واجد شرایط برابرمقررات تعلق گیرد فوق‌العاده موصوف می‌بایست در تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه شود

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

رأی شماره۱۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم اجرای طرح دولتی در ملک شاکی که موجد حق اعمال حقوق مالکانه دانسته شده

مشاهده بیشتر
۱۹۰۹۵ / ۱۹۰۹۵ 1389/06/30

رأی شماره۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ارتقاء نیروهای متخصص به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی منوط به تشخیص و اعلام‌نظر در میزان

مشاهده بیشتر
۱۸۷۱۹ / ۱۸۷۱۹ 1388/03/20

رأی شماره۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تأیید مدارک معادل با شرکت در آزمون جامع

مشاهده بیشتر
۱۹۰۸۹ / ۱۹۰۸۹ 1389/06/23

رأی شماره۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حکم مقرر در تبصره۲ ماده۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب۶۶ ـ موضوع تبدیل وضعیت مستخدمین

مشاهده بیشتر
۱۸۷۱۹ / ۱۸۷۱۹ 1388/03/20

رأی شماره۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه مدت اشتغال به خدمت به صورت قراردادی طی دوره دستیاری جزء سابقه خدمت دولتی قابل احتساب

مشاهده بیشتر
۱۸۲۸۵ / ۱۸۲۸۵ 1386/09/15

رأی شماره۲۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۳۲۷۸/۱۱۰۰/پ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۳۷۵ / ۱۹۳۷۵ 1390/06/19

رأی شماره۲۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات‌کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۹۱ / ۱۹۶۴۸ 1391/05/26

رأی شماره۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه انتصاب و ارتقای شغلی افراد به پستهای مدیریت حرفه‌ای

مشاهده بیشتر
۱۹۶۴۸ / ۱۹۶۴۸ 1391/05/26

رأی شماره۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه انتصاب و ارتقای شغلی افراد به پستهای مدیریت حرفه‌ای

مشاهده بیشتر
۱۹۰۸۹ / ۱۹۰۸۹ 1389/06/23

رأی شماره۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم الزام تبدیل مدرک تحصیلی معادل به مدرک تحصیلی رسمی توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

مشاهده بیشتر
۱۹۰۹۵ / ۱۹۰۹۵ 1389/06/30

رأی شماره۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۱۶ آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه درخصوص اعطاء مجوز به شرکت ارتباطات

مشاهده بیشتر
۱۷۹۴۸ / ۱۷۹۴۸ 1385/07/16

رأی شماره۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌های ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸ ـ ۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ و ۱۲۱ ـ ...

مشاهده بیشتر
۱۹۰۹۷ / ۱۹۰۹۷ 1389/07/01

رأی شماره۲۱۶ ـ ۲۱۷ ـ ۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می‌بایست

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۰ / ۱۸۴۷۰ 1387/05/07

رأی شماره۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات۱۶۶۴ش/الف مورخ۱۸/۵/۱۳۸۶ و ۱۲۸۶۸ش/الف مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ و ۱۴۳۹۱ش/الف مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لازم‌الاجراء بودن مفاد بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ واحد امور اداری و استخدامی کشور در مورد کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره۲۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام دانشگاه پیام‌نور به صدور مدرک تحصیلی معادل کارشناسی در صورت تعهد داوطلب تحصیل به عدم مطالبه مدرک تحصیلی کارشناسی معادل

مشاهده بیشتر
۱۹۶۴۸ / ۱۹۶۴۸ 1391/05/26

رأی شماره۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۹۱ / ۱۹۶۴۸ 1391/05/26

رأی شماره۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره ۶۱۶۰۷/ت۴۱۵۰۶هـ ـ ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران در قسمت‌هایی که کلمه (رسمی) را پس از واژه‌های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است

مشاهده بیشتر
۱۸۷۲۸ / ۱۸۷۲۸ 1388/03/31

رأی شماره۲۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی به صدور مجوز جهت دایره شماره گذاری بابت

مشاهده بیشتر
۱۸۷۲۸ / ۱۸۷۲۸ 1388/03/31

رأی شماره۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه‎های شماره ۱۹۱۰۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۷ شماره ۳۸۰۰۴ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۶ و شماره ۲۰۸۹۵/۵ مورخ

مشاهده بیشتر
۱۸۷۲۸ / ۱۸۷۲۸ 1388/03/31

رأی شماره۲۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۱۸ اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های یک، ۳، ۶ و ۷ آن

مشاهده بیشتر