لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۳ / ۲۰۳۷۳ 1393/11/23

رأی شماره ۱۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اوّل بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ درخصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۳ / ۲۰۳۷۳ 1393/11/23

رأی شماره ۱۷۹۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ذیل بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۶ / ۲۰۳۸۳ 1393/12/05

رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ـ ۱۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض از دکلها و آنتن‌های مخابراتی خلاف قانون است

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

رأی شماره ۱۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۴۸ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی تا مهر ۱۳۶۵ و دستورالعمل شماره۱۵۲۷۳/۳۴/۱ مورخ۲/۵/۱۳۸۰ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۶ / ۲۰۳۸۳ 1393/12/05

رأی شماره ۱۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۶ / ۲۰۳۸۳ 1393/12/05

رأی شماره ۱۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۹۲ / ۱۹۶۵۱ 1391/06/01

رأی شماره ۱۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۳ـ ۲۷/۳/۱۳۸۰

مشاهده بیشتر
۱۹۶۵۱ / ۱۹۶۵۱ 1391/06/01

رأی شماره ۱۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۹۲ / ۱۹۶۵۱ 1391/06/01

رأی شماره ۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح عبارتی رأی شماره ۹۴۱ـ۶/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۹۶۵۱ / ۱۹۶۵۱ 1391/06/01

رأی شماره ۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح عبارتی رأی شماره ۹۴۱ـ۶/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۶ / ۲۰۳۸۳ 1393/12/05

رأی شماره ۱۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع قراردادهای پیمانکاری که مشمول پرداخت حق بیمه می‌گردد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۶ / ۲۰۳۸۳ 1393/12/05

رأی شماره ۱۸۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض ۵% بهای بلیط از نمایشگاهها خلاف قانون است

مشاهده بیشتر
۱۸۲۱۰ / ۱۸۲۱۰ 1386/06/15

رأی شماره ۱۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه‏ شماره ۲۶۱۴/۱۶۰۲/۲ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۲ معاون طرحها و برنامه‌های قوه قضائیه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۶ / ۲۰۳۸۳ 1393/12/05

رأی شماره ۱۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۶ / ۲۰۳۸۳ 1393/12/05

رأی شماره ۱۸۵۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۹۸۸۳/۹۲/۲۲۲ـ ۱۶/۵/۱۳۹۳ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر
۱۷۹۰۴ / ۱۷۹۰۴ 1385/05/24

رأی شماره ۱۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۳، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۵، ۳۶ و ۴۳ و تبصره ۳ ...

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۲ / ۱۸۴۵۲ 1387/04/16

رأی شماره ۱۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص جمع سوابق خدمت غیرمشمول قانون تأمین اجتماعی با سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان مذکور به منظور تأمین حداقل نصاب سابقه پرداخت حق بیمه به آن سازمان عمل قانونی ندارد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۸ / ۲۰۳۸۸ 1393/12/11

رأی شماره ۱۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۹۶۷/۹۱/۲۲۲ـ ۹/۲/۱۳۹۱ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۸ / ۲۰۳۸۸ 1393/12/11

رأی شماره ۱۸۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه‌های ۴۵۶ و ۴۵۷ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی

مشاهده بیشتر
۱۹۳۵۲ / ۱۹۳۵۲ 1390/05/19

رأی شماره ۱۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت تفاوت تطبیق

مشاهده بیشتر
۱۹۵۶۶ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

رأی شماره ۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعتبار مفاد رأی شماره ۲۸۲

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶۱ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

رأی شماره ۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعتبار مفاد رأی شماره ۲۸۲ در مورد نحوه محاسبه و وصول حق بیمه افرادی که کارفرمای آنان به تکلیف مقرر قانونی در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی عمل نکرده است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۶۱ / ۲۰۳۹۶ 1393/12/20

رأی شماره ۱۹۰۶ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۶۳ / ۲۰۴۰۱ 1393/12/26

رأی شماره ۱۹۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۲ / ۱۸۴۵۲ 1387/04/16

رأی شماره ۱۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۸۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ اداره کل مالیاتی اصفهان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۶۱ / ۲۰۳۹۶ 1393/12/20

رأی شماره ۱۹۲۰ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر
مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۶۷ / ۲۰۴۱۴ 1394/01/19

رأی شماره ۱۹۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۷۸ ـ ۲۸/۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۸۲۴۸ / ۱۸۲۴۸ 1386/08/01

رأی شماره ۱۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده ۵۳ آیین‌ دادرسی ‏دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰

مشاهده بیشتر
۱۸۲۴۸ / ۱۸۲۴۸ 1386/08/01

رأی شماره ۱۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده ۵۳ آیین‌ دادرسی ‏دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۲ / ۱۸۴۵۲ 1387/04/16

رأی شماره ۱۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چنانچه شاکی مستخدم رسمی وزارت آموزش و پرورش نبوده و در ایام تعطیلات فصلی مدارس متصدی شغلی نبوده احتساب آن بعنوان سابقه خدمتی مجوزی ندارد

مشاهده بیشتر