لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۳۵ / ۲۰۰۱۹ 1392/09/04

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه بررسی طرح تحول سلامتو هماهنگی دستگاههای اجرایی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۵ / ۲۰۴۴۲ 1394/02/22

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۷ / ۱۹۹۹۹ 1392/08/08

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی جهت تنظیم فهرست کشورهای هدف توسعه گردشگری خارجی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۹۹ / ۱۹۶۶۸ 1391/06/21

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین در ایجاد پدیده‌های طبیعی و مهار پدیده‌های مخرب

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۳ / ۲۰۰۹۸ 1392/12/12

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کمیسیون جهت بررسی و هماهنگی مسایل و مشکلات کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۰ / ۲۰۷۰۸ 1395/01/23

تصویب‌نامه در خصوص تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۲ / ۲۰۷۱۲ 1395/01/28

تصویب‌نامه در خصوص تعدیل جرایم نقدی موضوع بند (۱۲) ماده (۶۱) و مواد (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۰ / ۱۹۸۵۷ 1392/02/18

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر مترمربع مسکن مهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۶ / ۱۹۷۱۸ 1391/08/21

تصویب‌نامه در خصوص تعهدات بیمه‌ای (۹) قلم دارو، داروی ویال سفتریاکسون، هزینه لوازم مصرفی تزریق دفرکسامین و تعرفه خدمات اعمال جراحی سوختگی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۵ / ۲۰۰۱۹ 1392/09/04

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ابراهیم رضایی‌بابادی به عنوان استاندار کرمانشاه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۰ / ۲۰۰۰۵ 1392/08/15

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اسماعیل جبارزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۶ / ۲۰۰۲۱ 1392/09/06

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای جاسم جادری به عنوان استاندار هرمزگان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۷ / ۱۹۹۷۰ 1392/07/02

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای جمشید انصاری به عنوان استاندار زنجان

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۶۲۳ / ۱۹۹۸۴ 1392/07/18

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حسن صادقلو به عنوان استاندار گلستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۳ / ۱۹۹۶۰ 1392/06/21

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ربیع فلاح جلودار به عنوان استاندار مازندران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۸ / ۱۹۹۷۲ 1392/07/04

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای رسول زرگرپور به عنوان استاندار اصفهان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۷ / ۱۹۹۷۰ 1392/07/02

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سید علی‌اکبر پرویزی به عنوان استاندار خراسان شمالی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۳ / ۱۹۹۶۰ 1392/06/21

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدحسین هاشمی به عنوان استاندار تهران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۳ / ۲۰۱۶۶ 1393/03/11

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدحمید طهایی به عنوان استاندار البرز

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۸ / ۱۹۹۷۲ 1392/07/04

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدطاهر طاهری به عنوان استاندار البرز

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۴ / ۱۹۹۸۸ 1392/07/23

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد احمدی به عنوان استاندار فارس

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۰ / ۲۰۰۰۵ 1392/08/15

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد میرمحمدی به عنوان استاندار یزد

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۹ / ۱۹۹۷۵ 1392/07/08

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد پژمان به عنوان رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۸ / ۱۹۹۷۲ 1392/07/04

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدموسی خادمی به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۴ / ۲۰۶۲۲ 1394/10/01

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدکامل تقوی‌نژاد به عنوان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۴ / ۱۹۹۸۸ 1392/07/23

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای عبدالحسن مقتدایی به عنوان استاندار خوزستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۹ / ۱۹۸۸۰ 1392/03/16

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی حکیم جوادی به عنوان عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۰۲ / ۲۰۵۲۴ 1394/06/02

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۹ / ۱۹۷۵۰ 1391/09/30

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای غلامحسین الهام به سمت سخنگوی هیئت دولت و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت

مشاهده بیشتر