لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۷۶۰ / ۲۰۳۹۳ 1393/12/17

آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۹ / ۲۰۱۴۸ 1393/02/18

آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۸۴۱ / ۲۰۶۴۷ 1394/11/01

آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۰ / ۲۰۴۲۵ 1394/02/01

آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۲ / ۱۹۷۶۰ 1391/10/12

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۵۹ / ۱۹۵۶۰ 1391/02/12

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۱۹۶ / ۱۸۸۳۲ 1388/08/03

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۹ / ۱۹۸۲۳ 1392/01/07

آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۴ / ۲۰۳۱۱ 1393/09/06

آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۹۵ / ۱۹۹۱۲ 1392/04/24

آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۴ / ۲۰۳۴۸ 1393/10/23

آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

مشاهده بیشتر
۴۸۲ / ۱۹۶۲۴ 1391/04/29

آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۳ / ۲۰۰۹۸ 1392/12/12

آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۸۶۱ / ۲۰۷۱۰ 1395/01/25

آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۸ / ۱۹۷۲۲ 1391/08/25

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۰ / ۲۰۴۹۲ 1394/04/23

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۵۵ / ۲۰۳۷۹ 1393/11/30

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۶ / ۱۹۷۹۴ 1391/11/26

آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۴۸ / ۲۰۰۵۰ 1392/10/14

آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۲ / ۲۰۰۶۰ 1392/10/25

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۹۱ / ۱۹۹۰۵ 1392/04/16

آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۳۹ / ۱۹۷۷۶ 1391/11/03

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۷۵ / ۱۹۸۷۰ 1392/03/02

آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۷ / ۲۰۱۷۶ 1393/03/25

آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۹۸ / ۲۰۵۱۳ 1394/05/19

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۰ / ۲۰۴۹۲ 1394/04/23

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۷ / ۲۰۴۸۱ 1394/04/09

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۰۲ / ۲۰۵۲۴ 1394/06/02

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۶ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر