لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۴۷۰ / ۱۸۴۷۰ 1387/05/07

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه جیرفت

مشاهده بیشتر
۱۸۱۲۵ / ۱۸۱۲۵ 1386/03/01

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه زنجان

مشاهده بیشتر
۱۷۹۵۶ / ۱۷۹۵۶ 1385/07/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه نوشهر

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۰ / ۱۸۴۷۰ 1387/05/07

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه کرمان

مشاهده بیشتر
۱۸۰۱۳ / ۱۸۰۱۳ 1385/10/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه کرمانشاه

مشاهده بیشتر
۱۸۰۴۵ / ۱۸۰۴۵ 1385/11/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه کنگان

مشاهده بیشتر
۱۸۶۱۴ / ۱۸۶۱۴ 1387/11/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه گلستان

مشاهده بیشتر
۱۸۲۱۴ / ۱۸۲۱۴ 1386/06/20

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‏ شهر اردکان‏

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۱۶ / ۲۰۵۶۷ 1394/07/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهر سیرکان

مشاهده بیشتر
۱۹۴۶۴ / ۱۹۴۶۴ 1390/10/07

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۳۱ / ۲۰۶۱۱ 1394/09/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اراضی پادگان ۰۷ خرم‌آباد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۳۱ / ۲۰۶۱۱ 1394/09/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اراضی ۳۰۰ هکتاری اصفهان ـ موسوم به گل نرگس

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۶۵ / ۲۰۷۲۱ 1395/02/08

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی مجدد طرح جامع شهر نیشابور

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۴۵ / ۲۰۶۶۰ 1394/11/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حریم شهر جدید بینالود

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۲۳ / ۲۰۵۸۴ 1394/08/13

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامان‌دهی مناطق نمونه گردشگری و شیوه‌نامه آن

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۳۷ / ۲۰۶۳۲ 1394/10/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شرح خدمات طرح‌های هادی روستایی و منظومه‌های روستایی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۴۵ / ۲۰۶۶۰ 1394/11/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شهرک‌های مصوب شورا

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۰۹ / ۲۰۵۴۵ 1394/06/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی اراضی شهید کشوری اصفهان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۹۹ / ۲۰۵۱۴ 1394/05/21

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح حوزه آبخیز سد طالقان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۳۱ / ۲۰۶۱۱ 1394/09/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح سامان‌دهی تپه مراد آب کرج

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۶ / ۲۰۴۷۷ 1394/04/04

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح‌های مناطق نمونه گردشگری

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۳۵ / ۲۰۳۱۵ 1393/09/11

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون عدم انطباق طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۳۲ / ۲۰۳۰۴ 1393/08/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون عدم‌انطباق طرح‌های جامع و تفصیلی تهران ـ ۴

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۶۰ / ۲۰۷۰۸ 1395/01/23

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع اهواز ـ کوی رمضان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۴۵ / ۲۰۶۶۰ 1394/11/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون موضوعات مربوط به شهرهای استان البرز

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۶ / ۲۰۴۷۷ 1394/04/04

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه اجرای مصوبه ۱۳۷۹ باغهای قصرالدشت شیراز

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۵۴ / ۲۰۶۸۹ 1394/12/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گرم شدن هوای زمین و تأثیر آن بر پهنه‌های سکونتگاهی ایران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۵۰ / ۲۰۳۶۶ 1393/11/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گزارش اراضی کلاک لواسانات

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه طرح جامع شهر مرودشت

مشاهده بیشتر
۱۹۰۹۷ / ۱۹۰۹۷ 1389/07/01

مصوبه شورای عالی شهـرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۲۵ هکتار از اراضی حریم شهر لار به محدوده طرح جامع شهر

مشاهده بیشتر