لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۲۵ / ۱۹۹۹۵ 1392/08/04

اصلاح جزء (الف) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۷/ت۳۸۸۵۸هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۲ / ۲۰۳۳۸ 1393/10/11

اصلاح جزء (الف) بند (۱۲) تصویب‌نامه شماره ۹۴۸۸۲/ت۵۱۱۲۳هـ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

اصلاح جزء (الف) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۸۵۷ / ۲۰۶۹۸ 1395/01/10

اصلاح جزء (ب) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۰۵/ت۵۲۰۶۲هـ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۲۳ / ۲۰۵۸۴ 1394/08/13

اصلاح جزء (د) بند (۲) برنامه جامع بهره‌وری کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۲ / ۲۰۴۳۱ 1394/02/08

اصلاح جزء (۱ـ۴) ردیف (۴) جدول پیوست (۱) تصویب‌نامهشماره ۱۲۷۸۲/ت۴۹۹۵۲هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۲۵ / ۲۰۵۹۲ 1394/08/23

اصلاح جزء (۱۶) بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۷۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

اصلاح جزء (۳) بند (الف) تصویب‌نامه موضوع ضریب حقوق بازنشستگان وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۶۲۳ / ۱۹۹۸۴ 1392/07/18

اصلاح جزء «د» بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۲ / ۲۰۳۹۸ 1393/12/23

اصلاح جزءهای (الف)، (ب) و (د) بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۷۸۶۷۶/ت۵۱۰۵۸هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۷ / ۲۰۶۳۲ 1394/10/14

اصلاح جزءهای (۱)، (۳) و (۴) بند (الف) و بند (پ) و تبصره (۲) بند (پ) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۵۰/ت۵۲۲۷۰هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ و بندهای (۴) و (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۵۶/ت۵۲۲۷۰هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۷ / ۱۹۸۱۹ 1391/12/26

اصلاح رأی شماره ۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه ۱۶۵ جلسه شورای اسلامی شهر گرگان

مشاهده بیشتر
مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۵ / ۲۰۵۹۲ 1394/08/23

اصلاح رأی شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ مصوبه شماره ۶ ـ ۱۲/۶/۱۳۸۶ کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۵۷ / ۲۰۳۸۶ 1393/12/09

اصلاح ردیف (۱۶) جدول ذیل بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۶۷/۵۱۱۷۹هـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

اصلاح ردیف (۱۷) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۱۰ / ۲۰۲۴۰ 1393/06/10

اصلاح ردیف (۳) جدول مندرج در تصویب‌نامه شماره ۴۵۷۹۸/ت۵۰۰۰۵هـ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۴ / ۲۰۴۰۳ 1393/12/28

اصلاح ردیف (۴) جزء (د) بند (۴) تصویب‌نامه موضوع تعیین تعرفه خدمات تشخیص و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۹ / ۲۰۱۱۴ 1393/01/06

اصلاح ردیف (۸) جدول بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۷۱ / ۲۰۴۲۸ 1394/02/05

اصلاح ردیف‌های (۱) و (۲) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۴۰۹۶/ت۵۱۰۰۸هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۴۷ / ۲۰۰۴۹ 1392/10/11

اصلاح رقم (۲%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی جداول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۲۰/ت۴۹۰۴۲هـ مورخ ۱/۲/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۴۶۶ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

اصلاح شق الف بند ۲ ماده ۴ آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی (مصوب جلسه ۵۸۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۹۵۸۱ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

اصلاح شق الف بند ۲ ماده ۴ آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی (مصوب جلسه ۵۸۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۸ / ۲۰۱۱۲ 1392/12/28

اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۱۶ / ۲۰۵۶۷ 1394/07/22

اصلاح عنوان رأی شماره ۷۴۸ـ۱۷/۶/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۶۷ / ۲۰۷۲۷ 1395/02/15

اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۵ / ۲۰۱۰۳ 1392/12/18

اصلاح ماده (۱) آئین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۶ / ۲۰۰۷۳ 1392/11/12

اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۵۶ / ۱۹۵۵۳ 1391/02/03

اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۸ / ۲۰۱۱۲ 1392/12/28

اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۳ / ۱۹۵۷۲ 1391/02/26

اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

مشاهده بیشتر