لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۵۷ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

رأی شماره ۵۸۴ ـ ۵۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه... در مورد افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم

مشاهده بیشتر
۱۹۵۵۵ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

رأی شماره ۵۸۴ ـ ۵۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه...

مشاهده بیشتر
۱۹۵۴۹ / ۱۹۵۴۹ 1391/01/29

رأی شماره ۵۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم امکان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضای هیأت علمی در صدور احکام بازنشستگی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۵۴ / ۱۹۵۴۹ 1391/01/29

رأی شماره ۵۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم امکان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضای هیأت علمی در صدور احکام بازنشستگی

مشاهده بیشتر
۱۸۶۰۴ / ۱۸۶۰۴ 1387/10/22

رأی شماره ۵۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سوابق خدمت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۷۶ / ۲۰۴۴۴ 1394/02/24

رأی شماره ۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۶۲۷۲ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به اخذ بهای خدمات از بانکها و صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری در شیراز

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۰۲ / ۲۰۵۲۴ 1394/06/02

رأی شماره ۵۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی عضو کمیسیون امور آبهای زیرزمینی (موضوع تبصره۵ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری)

مشاهده بیشتر
۱۸۶۰۴ / ۱۸۶۰۴ 1387/10/22

رأی شماره ۵۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استرداد مبالغ کسرشده بابت سنوات ارفاقی به کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنائی

مشاهده بیشتر
۱۸۶۰۴ / ۱۸۶۰۴ 1387/10/22

رأی شماره ۵۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استرداد مبالغ کسرشده بابت سنوات ارفاقی به کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنائی

مشاهده بیشتر
۱۹۲۳۸ / ۱۹۲۳۸ 1389/12/25

رأی شماره ۵۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تشخیص شغل حسابدار در زمره مشاغل کارگری

مشاهده بیشتر
۱۹۲۳۸ / ۱۹۲۳۸ 1389/12/25

رأی شماره ۵۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی به کارگران مشمول قانون کار

مشاهده بیشتر
۱۹۲۳۸ / ۱۹۲۳۸ 1389/12/25

رأی شماره ۵۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی به کارگران مشمول قانون کار

مشاهده بیشتر
۱۷۷۸۴ / ۱۷۷۸۴ 1384/12/22

رأی شماره ۵۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک بخشنامه شماره ۸۲۰۲۵/۴ط مورخ ۸/۵/۱۳۸۱ معاون امور مدیریت و منابع انسانی ...

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ مورخ ۳/۶/۱۳۸۱ مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک دستور اداری شماره ۹۷۷۸/۲۰۲۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵ معاونت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور اداری و مالی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۹۸ / ۲۰۲۰۴ 1393/04/26

رأی شماره ۶۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره ۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هـ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۹۷ / ۲۰۲۰۲ 1393/04/24

رأی شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰ـ ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر
۱۹۲۵۴ / ۱۹۲۵۴ 1390/01/22

رأی شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مطروحه علیه دانشگاه شاهد

مشاهده بیشتر
۱۹۲۵۴ / ۱۹۲۵۴ 1390/01/22

رأی شماره ۶۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‌های شماره

مشاهده بیشتر
۱۹۷۶۸ / ۱۹۷۶۸ 1391/10/24

رأی شماره ۶۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ـ ۳۱/۴/۱۳۸۶ وزیر نیرو

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۳۵ / ۱۹۷۶۸ 1391/10/24

رأی شماره ۶۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ـ ۳۱/۴/۱۳۸۶ وزیر نیرو

مشاهده بیشتر
۱۹۷۷۱ / ۱۹۷۷۱ 1391/10/27

رأی شماره ۶۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۳۷ / ۱۹۷۷۱ 1391/10/27

رأی شماره ۶۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ مصوبات جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه‌ای مبنی بر اخذ مبلغ ۱۰۰۰ ریال برای هر قطعه هولوگرام بازیهای خارجی

مشاهده بیشتر
۶۸ / ۶۸ 1391/11/18

رأی شماره ۶۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۳ / ۱۹۷۸۸ 1391/11/18

رأی شماره ۶۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۳۹ / ۱۹۷۷۶ 1391/11/03

رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برخورداری از حق‌الزحمه دستیاری دوره فوق تخصص منوط به توافق با بخش آموزش‌دهنده و اشتغال دستیاران در رشته مربوط در کلینیک ویژه می‌باشد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۹۸ / ۲۰۲۰۴ 1393/04/26

رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی

مشاهده بیشتر
۱۸۰۵۶ / ۱۸۰۵۶ 1385/12/02

رأی شماره ۶۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده محرومیت از مطب

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی اعاده شوندگان به خدمت پس از ابطال ابلاغ بازخریدی آنان منوط به طرح شکایت و اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری می‌باشد

مشاهده بیشتر
۱۹۲۵۴ / ۱۹۲۵۴ 1390/01/22

رأی شماره ۶۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مکلف نمودن اتحادیه‌های صنفی به اخذ مبالغی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه‌های کسب توسط

مشاهده بیشتر