لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۷۸۸ / ۱۸۷۸۸ 1388/06/10

رأی شماره ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‎نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷۱ / ۱۹۸۶۲ 1392/02/24

رأی شماره ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌شود

مشاهده بیشتر
۱۹۲۱۳ / ۱۹۲۱۳ 1389/11/25

رأی شماره ۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر نقل و انتقال سردفتر از حوزه یک

مشاهده بیشتر
۱۹۲۱۳ / ۱۹۲۱۳ 1389/11/25

رأی شماره ۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع واگذاری ۵۰% اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربردی مسکونی است به شهرداری در قبال

مشاهده بیشتر
۱۹۱۹۲ / ۱۹۱۹۲ 1389/10/28

رأی شماره ۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تأمین اعتبار مسقط حق شاکی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت ناشی از ا

مشاهده بیشتر
۱۹۱۹۸ / ۱۹۱۹۸ 1389/11/06

رأی شماره ۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت هزینه مهدکودک در ادارات دولتی که دارای مهدکودک می‌باشند

مشاهده بیشتر
۱۷۷۳۰ / ۱۷۷۳۰ 1384/10/13

رأی شماره ۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۰ معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

مشاهده بیشتر
۱۹۱۹۸ / ۱۹۱۹۸ 1389/11/06

رأی شماره ۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور و تمدید پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و منوط به تجویزشورای شهر اسلامی

مشاهده بیشتر
۱۹۵۵۵ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

رأی شماره ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۵۷ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

رأی شماره ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان

مشاهده بیشتر
۱۹۲۶۰ / ۱۹۲۶۰ 1390/01/29

رأی شماره ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع احتساب فوق‌العاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان خدمت

مشاهده بیشتر
۱۹۱۹۲ / ۱۹۱۹۲ 1389/10/28

رأی شماره ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت بهای عرصه و اعیان املاک اشخاصی که توسط دولت جهت اجرای طرح‌های عمرانی مورد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶۴ / ۱۹۵۷۴ 1391/02/28

رأی شماره ۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی کارکنان شهرداری در صورت برگزاری آزمون و مسابقه مجاز است

مشاهده بیشتر
۱۹۵۷۴ / ۱۹۵۷۴ 1391/02/28

رأی شماره ۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی کارکنان شهرداری در صورت برگزاری آزمون و مسابقه مجاز است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷۳ / ۱۹۸۶۶ 1392/02/29

رأی شماره ۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۹۷ / ۲۰۵۱۰ 1394/05/15

رأی شماره ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۹۰۱ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ وزیر کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۴۶۶ / ۱۹۴۶۶ 1390/10/10

رأی شماره ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت حق بیمه توسط سازمان تربیت بدنی استان اصفهان

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۵ / ۱۸۷۷۵ 1388/05/26

رأی شماره ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۳ آیین‎نامه اجرائی تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و

مشاهده بیشتر
۱۹۴۶۶ / ۱۹۴۶۶ 1390/10/10

رأی شماره ۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی می‌شود

مشاهده بیشتر
۱۸۵۰۱ / ۱۸۵۰۱ 1387/06/14

رأی شماره ۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعطاء گروه تشویقی به کارکنانی که خدمات برجسته انجام داده‌اند

مشاهده بیشتر
۱۸۲۹۵ / ۱۸۲۹۵ 1386/09/27

رأی شماره ۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حق بیمه ایام بیکاری

مشاهده بیشتر
۱۸۵۰۱ / ۱۸۵۰۱ 1387/06/14

رأی شماره ۴۰۶ ، ۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۶ شق (ز) مصوبه جلسه ۲۳۱ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ و دستور شماره ۳۲۳۲/۶۱۵

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۵ / ۱۸۷۷۵ 1388/05/26

رأی شماره ۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ردیف ۲۳ بخشنامه‎های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۴۸۰ / ۱۹۴۸۰ 1390/10/27

رأی شماره ۴۰۷ الی ۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت فوق‌العاده ویژه معلمان و حق همترازی

مشاهده بیشتر
۱۸۵۰۱ / ۱۸۵۰۱ 1387/06/14

رأی شماره ۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حق بیمه ایام کارکرد که قبلاً پرداخت نشده است

مشاهده بیشتر
۱۷۷۵۳ / ۱۷۷۵۳ 1384/11/12

رأی شماره ۴۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱/۲ ابلاغیه شماره ۲۹۷۳۶ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۳ معاونت نیروی انسانی مقاومت بسیج

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۵ / ۱۸۷۷۵ 1388/05/26

رأی شماره ۴۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در زمینه تملک

مشاهده بیشتر
۱۸۶۹۴ / ۱۸۶۹۴ 1388/02/20

رأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تغییر سمت و ارتقاء پست سازمانی مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۴ / ۱۹۲۲۴ 1389/12/09

رأی شماره ۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ صورتجلسه ابلاغی معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان به شماره ۴۹۵۲/۵ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۴

مشاهده بیشتر
۱۸۳۲۰ / ۱۸۳۲۰ 1386/10/27

رأی شماره ۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک

مشاهده بیشتر