لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۹۷ / ۲۰۲۰۲ 1393/04/24

رأی شماره ۶۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف‌های الف و ب بند۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

رأی شماره ۶۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه جلسه هفتادو پنجم ‏شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و دستورالعمل شماره ...

مشاهده بیشتر
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

رأی شماره ۶۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری‏ نسبت به مطالبه هزینه‌های درمانی از سازمان بیمه خدمات ...

مشاهده بیشتر
۱۸۹۰۸ / ۱۸۹۰۸ 1388/11/06

رأی شماره ۶۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تصویب ضوابط و مقررات ثبت کشتی و شناور خارج از وظایف هیأت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی

مشاهده بیشتر
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

رأی شماره ۶۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان بیمه خدمات درمانی ‏به پرداخت مخارج و هزینه‌های درمان و حد تعرفه‌های مصوب

مشاهده بیشتر
۱۸۲۱۰ / ۱۸۲۱۰ 1386/06/15

رأی شماره ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری حکم مقرر ‏در تبصره۲ الحاقی به ماده۳قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸/۸/۱۳۷۹ به حقوق مکتسبه‏‏ قانونی اشخاص قبل از تاریخ تصویب آن

مشاهده بیشتر
۱۸۶۱۹ / ۱۸۶۱۹ 1387/11/09

رأی شماره ۶۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تقاضای ابطال اساسنامه جدید سازمانهای تأمین‌اجتماعی ـ بازنشستگی کشوری و خدمات درمانی

مشاهده بیشتر
۱۸۱۳۳ / ۱۸۱۳۳ 1386/03/10

رأی شماره ۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل

مشاهده بیشتر
۱۸۶۱۹ / ۱۸۶۱۹ 1387/11/09

رأی شماره ۶۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صدور مجوز انواع فعالیتهای هنری

مشاهده بیشتر
۱۸۶۱۹ / ۱۸۶۱۹ 1387/11/09

رأی شماره ۶۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده کار با اشعه ایکس

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۵۴ / ۲۰۰۶۸ 1392/11/06

رأی شماره ۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده روزانه مأموریت منوط به صدور حکم مأموریت است

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۶۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ماده ۵ آیین‎نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۵۷ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

رأی شماره ۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع محدود کردن برخورداری از بیمه بیکاری به مدت ۵ ماه برای کارگران اخراجی شرکت ورق کاران خارج از حدود اختیارات شورای تأمین شهرستان تبریز می‌باشد

مشاهده بیشتر
۱۹۵۵۵ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

رأی شماره ۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع محدود کردن برخورداری از بیمه بیکاری

مشاهده بیشتر
۱۸۱۳۳ / ۱۸۱۳۳ 1386/03/10

رأی شماره ۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره۶۲۵۸۰/۴/الف مورخ۱۶/۵/۱۳۸۱ معاون توسعه مدیریت منابع و امور مجلس وزارت ...

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره ۷۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص سمت شاکی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۵۶ / ۲۰۰۷۳ 1392/11/12

رأی شماره ۷۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه فوق‌العاده حق تخصص (بازار کار) و احتساب آن در سابقه بیمه‌پردازی برای کارکنان شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره ۷۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تأثیر هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است و اینکه کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهدبود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۵۶ / ۲۰۰۷۳ 1392/11/12

رأی شماره ۷۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۵۶ / ۲۰۰۷۳ 1392/11/12

رأی شماره ۷۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع خصوصی شدن شرکت مخابرات پس از موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان آن مانع از حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ نمی‌باشد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۰۸ / ۲۰۵۴۳ 1394/06/24

رأی شماره ۷۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره ۴۷۵۵/۵۲۳ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۱ معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بخشنامه شماره ۳۰۷۵۹/۹۱ و ۷۰۰ـ۲۳/۴/۱۳۹۱ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۰۸ / ۲۰۵۴۳ 1394/06/24

رأی شماره ۷۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۰۸ / ۲۰۵۴۶۳ 1394/06/24

رأی شماره ۷۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ت» ماده ۲۵ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۵۷۸/ت۲۶۵۰۴هـ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۱) هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۹۷۹۴ / ۱۹۷۹۴ 1391/11/26

رأی شماره ۷۱۳ـ۷۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان،

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۶ / ۱۹۷۹۴ 1391/11/26

رأی شماره ۷۱۳ـ۷۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان، ناشی از عدم اجرای قانون در کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی وجاهت قانونی ندارد

مشاهده بیشتر
۱۹۷۹۰ / ۱۹۷۹۰ 1391/11/21

رأی شماره ۷۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۴ / ۱۹۷۹۰ 1391/11/21

رأی شماره ۷۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶، ۱۱/۴/۱۳۸۵ و ۴/۳/۱۳۸۴ هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه

مشاهده بیشتر
۱۸۱۳۳ / ۱۸۱۳۳ 1386/03/10

رأی شماره ۷۱۵ ـ ۷۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازخرید خدمت افراد به استناد بند (ب) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۴۳۵ / ۱۸۴۳۵ 1387/03/27

رأی شماره ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز قانونی دائر به پرداخت بهاء و یا معوض اراضی که در اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور ملی اعلام می‌گردد به مالکان قبلی آنها

مشاهده بیشتر