لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۳۸۴ / ۱۹۳۸۴ 1390/06/29

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر چرمهین

مشاهده بیشتر
۱۸۹۹۹ / ۱۸۹۹۹ 1389/03/04

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر چوبر

مشاهده بیشتر
۱۸۸۳۵ / ۱۸۸۳۵ 1388/08/06

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کامیاران

مشاهده بیشتر
۱۹۳۸۴ / ۱۹۳۸۴ 1390/06/29

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کمه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۷۴ / ۲۰۴۳۷ 1394/02/16

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کمه

مشاهده بیشتر
۱۹۰۹۵ / ۱۹۰۹۵ 1389/06/30

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کوهبنان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۷۵ / ۲۰۴۴۲ 1394/02/22

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گرگاب

مشاهده بیشتر
۱۸۹۸۰ / ۱۸۹۸۰ 1389/02/12

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بهرمان

مشاهده بیشتر
۱۹۳۰۳ / ۱۹۳۰۳ 1390/03/21

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر حسینیه

مشاهده بیشتر
۱۸۹۳۸ / ۱۸۹۳۸ 1388/12/16

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خشکرود

مشاهده بیشتر
۱۸۹۳۸ / ۱۸۹۳۸ 1388/12/16

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رازقان

مشاهده بیشتر
۱۸۹۲۲ / ۱۸۹۲۲ 1388/11/25

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رانکوه

مشاهده بیشتر
۱۹۲۷۸ / ۱۹۲۷۸ 1390/02/20

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نیل‌شهر

مشاهده بیشتر
۱۹۲۹۴ / ۱۹۲۹۴ 1390/03/08

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع(راهبردی ـ ساختاری) شهر حسن‌آباد واقع در حوزه شهری حسن‌آباد

مشاهده بیشتر
۱۹۲۹۴ / ۱۹۲۹۴ 1390/03/08

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع(راهبردی ـ ساختاری) شهر رباط‌کریم واقع در حوزه شهری اسلامشهر ـ رباط‌کریم

مشاهده بیشتر
۱۹۲۹۴ / ۱۹۲۹۴ 1390/03/08

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع(راهبردی ـ ساختاری) شهر رباط‌کریم واقع در حوزه شهری اسلامشهر ـ رباط‌کریم

مشاهده بیشتر
۱۹۲۹۴ / ۱۹۲۹۴ 1390/03/08

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع(راهبردی ـ ساختاری) شهر رودهن واقع در حوزه شهری رودهن ـ بومهن

مشاهده بیشتر
۱۹۲۹۴ / ۱۹۲۹۴ 1390/03/08

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع(راهبردی ـ ساختاری) نصیرشهر واقع در حوزه شهری اسلامشهر ـ رباط‌کریم

مشاهده بیشتر
۱۸۸۴۷ / ۱۸۸۴۷ 1388/08/20

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر آقکند

مشاهده بیشتر
۱۸۹۴۶ / ۱۸۹۴۶ 1388/12/25

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر اسکو

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۳ / ۱۸۷۷۳ 1388/05/24

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر خمارلو

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۳ / ۱۸۷۷۳ 1388/05/24

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر خمارلو

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۳ / ۱۸۷۷۳ 1388/05/24

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر دوزدوزان

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۳ / ۱۸۷۷۳ 1388/05/24

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر زرنق

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۳ / ۱۸۷۷۳ 1388/05/24

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر زرنق

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۷ / ۱۸۷۷۷ 1388/05/28

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر صوفیان

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۳ / ۱۸۷۷۳ 1388/05/24

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر ملکان

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۳ / ۱۸۷۷۳ 1388/05/24

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر ممقان

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۳ / ۱۸۷۷۳ 1388/05/24

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر ممقان

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۳ / ۱۸۷۷۳ 1388/05/24

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر هادی‌شهر

مشاهده بیشتر