لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
مجلس شورای اسلامی
۷۰۹ / ۲۰۲۳۶ 1393/06/05

قانون تصویب‌ قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰(۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (STCW)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۹۶ / ۲۰۲۰۰ 1393/04/22

قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۹۷ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۹۹ / ۱۹۶۶۸ 1391/06/21

قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۱۳ / ۲۰۲۴۶ 1393/06/17

قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۲۶ / ۱۹۹۹۷ 1392/08/06

قانون تفسیر بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۹۶ / ۲۰۲۰۰ 1393/04/22

قانون تفسیر بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۷۹ / ۲۰۱۴۸ 1393/02/18

قانون تفسیر تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۷۹ / ۲۰۱۴۸ 1393/02/18

قانون تفسیر تبصره ماده (۷۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۷۲ / ۱۹۸۶۴ 1392/02/26

قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۵۶ / ۲۰۰۷۳ 1392/11/12

قانون تفسیر جزء (۱ـ۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۵۸ / ۲۰۰۸۱ 1392/11/21

قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۰۰ / ۱۹۶۶۹ 1391/06/23

قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب۱۳۷۱

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۰۳ / ۲۰۲۱۸ 1393/05/15

قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۲۱ / ۲۰۲۷۲ 1393/07/17

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۸۴ / ۲۰۱۶۹ 1393/03/17

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۸۹ / ۲۰۴۹۰ 1394/04/21

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۳۸ / ۲۰۰۲۸ 1392/09/14

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۳۵ / ۲۰۶۲۴ 1394/10/03

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۲۶ / ۱۹۹۹۷ 1392/08/06

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۶۹ / ۲۰۱۱۴ 1393/01/06

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۲۱ / ۲۰۵۷۹ 1394/08/07

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۹۸ / ۲۰۲۰۴ 1393/04/26

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۹۰ / ۱۹۹۰۳ 1392/04/13

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۸۵ / ۱۹۶۳۴ 1391/05/10

قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۶۹ / ۱۹۸۵۴ 1392/02/15

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۶۵ / ۲۰۷۲۱ 1395/02/08

قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۶۲ / ۲۰۳۹۸ 1393/12/23

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۵۸ / ۱۹۸۲۱ 1391/12/28

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۹۵ / ۱۹۶۵۸ 1391/06/09

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم

مشاهده بیشتر