لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر لیلان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کانی دینار

مشاهده بیشتر
۱۹۴۷۱ / ۱۹۴۷۱ 1390/10/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه اورامانات

مشاهده بیشتر
۱۹۲۳۶ / ۱۹۲۳۶ 1389/12/23

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه یزد (شامل شهرستانهای یزد، تفت، ابرکوه، صدوق، اردکان، میبد،

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۸۸ / ۲۰۱۸۰ 1393/03/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران جامع شهر لالی

مشاهده بیشتر
۱۸۸۳۵ / ۱۸۸۳۵ 1388/08/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر چهاردانگه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۶۵ / ۲۰۱۰۳ 1392/12/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر احمد سرگوراب

مشاهده بیشتر
۱۸۶۴۳ / ۱۸۶۴۳ 1387/12/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه تربت جام

مشاهده بیشتر
۱۸۶۴۳ / ۱۸۶۴۳ 1387/12/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه مغان

مشاهده بیشتر
۱۸۶۴۳ / ۱۸۶۴۳ 1387/12/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه مغان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۴۱ / ۲۰۶۴۷ 1394/11/01

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آسارا

مشاهده بیشتر
۱۸۷۰۳ / ۱۸۷۰۳ 1388/02/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آشخانه

مشاهده بیشتر
۱۸۷۰۳ / ۱۸۷۰۳ 1388/02/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بروات

مشاهده بیشتر
۱۸۶۰۰ / ۱۸۶۰۰ 1387/10/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بندرعباس

مشاهده بیشتر
۱۸۷۹۸ / ۱۸۷۹۸ 1388/06/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بوشهر

مشاهده بیشتر
۱۸۷۸۱ / ۱۸۷۸۱ 1388/06/02

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بیرجند

مشاهده بیشتر
۱۸۷۰۹ / ۱۸۷۰۹ 1388/03/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر تبریز

مشاهده بیشتر
۱۸۴۳۷ / ۱۸۴۳۷ 1387/03/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر تهران

مشاهده بیشتر
۱۹۴۷۱ / ۱۹۴۷۱ 1390/10/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر تکاب

مشاهده بیشتر
۱۸۹۷۴ / ۱۸۹۷۴ 1389/02/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جدید امیرکبیر

مشاهده بیشتر
۱۹۰۷۳ / ۱۹۰۷۳ 1389/06/02

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جهرم

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۰ / ۲۰۴۶۰ 1394/03/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر درود

مشاهده بیشتر
۱۸۷۸۱ / ۱۸۷۸۱ 1388/06/02

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دماوند

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۳۲ / ۲۰۶۱۲ 1394/09/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دیهوک

مشاهده بیشتر
۱۸۷۰۹ / ۱۸۷۰۹ 1388/03/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر رشت

مشاهده بیشتر
۱۸۸۲۰ / ۱۸۸۲۰ 1388/07/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر زنجان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۰۵ / ۲۰۵۳۳ 1394/06/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ساری ـ ۱

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۰۵ / ۲۰۵۳۳ 1394/06/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ساری ـ۲

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۱۶ / ۲۰۵۶۷ 1394/07/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سرخه

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۴ / ۱۸۴۸۴ 1387/05/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سقز

مشاهده بیشتر