مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تبدیل اراک به کلانشهر

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1391/04/27
شماره ویژه نامه ۱۹۶۲۲
شماره انتشار ۱۹۶۲۲
شماره نامه
تاریخ نامه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص تبدیل اراک به کلانشهر استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/4/1391 خود، موضوع تبدیل اراک به کلانشهر را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:        ـ پیرو مصوبه مورخ 3/12/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی و مصـوبـه شمـاره 97343/40652 مـورخ 16/6/1387 هیـأت محتـرم وزیـران درخصوص افزایش محدوده شهر اراک با الحاق نقاط جمعیتی سنجان و کرهرود به شهر اراک و براساس تبصره 2 بند 2ـ2 تعریف مجموعه شهری و تبیین شاخصهای آن (مصوب 31/9/1388) مقرر نمود نمایندگان سازمان حفاظت محیـط زیست ـ وزارت کشور ـ وزارت دفـاع ـ وزارت راه و شهرسـازی به همـراه دبیـر شورای عـالی از شهرهـای اراک ـ کرهـرود و سنجـان بازدیـد و پس از تشکیـل جلسه‌ای با حضور استاندار و معاون امور عمرانی استانداری اتخاذ تصمیم نمایند.        ـ نظر این کمیته منتخب نظر شورای عالی تلقی و ابلاغ گردد.        خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.        همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.