لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۷۲۸ / ۱۸۷۲۸ 1388/03/31

رأی شماره۲۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۰۹۱۱۶/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۴۸۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۹ / ۲۰۱۸۵ 1393/04/04

رأی شماره۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۰۲ / ۱۹۹۳۰ 1392/05/15

رأی شماره۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم اعمال امتیاز حق شغل مشاغل نظیر مشاغل آموزشی در سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۰ / ۱۸۴۷۰ 1387/05/07

رأی شماره۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان بازگشت به کار کارکنان قراردادی بنیاد مستضعفان

مشاهده بیشتر
۱۸۷۳۲ / ۱۸۷۳۲ 1388/04/04

رأی شماره۲۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اجرای ماده۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به بازنشستگی مصوب۱۳۷۹

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۹۸ / ۱۹۶۶۷ 1391/06/20

رأی شماره۲۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط پرداخت کارانه و بهره‌وری در سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۷ / ۱۹۶۶۷ 1391/06/20

رأی شماره۲۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط پرداخت کارانه و بهره‌وری در سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۹۳۸۴ / ۱۹۳۸۴ 1390/06/29

رأی شماره۲۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی‌الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری

مشاهده بیشتر
۱۸۷۳۲ / ۱۸۷۳۲ 1388/04/04

رأی شماره۲۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۲ـ۱ و ۳ـ۱ از مصوبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶ و بند ۸ ـ۱ مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ استانداری خر

مشاهده بیشتر
۱۸۷۳۲ / ۱۸۷۳۲ 1388/04/04

رأی شماره۲۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان پرداخت فوق‌العاده جذب برای نوبت کاری دوّم در آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
۱۸۷۳۲ / ۱۸۷۳۲ 1388/04/04

رأی شماره۲۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۶۶۰/ت۳۹۴۵۳ مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۸۲۸۵ / ۱۸۲۸۵ 1386/09/15

رأی شماره۲۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل مورخ ۸/۴/۱۳۸۳ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۸ / ۱۹۸۵۱ 1392/02/11

رأی شماره۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۱ صورت جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی

مشاهده بیشتر
۱۷۹۲۳ / ۱۷۹۲۳ 1385/06/16

رأی شماره۲۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان بازگرداندن کارکنانی که بموجب مصوبه ۱۸۷۹۶/ت۲۵۶۳۸ هـ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران ...

مشاهده بیشتر
۱۸۷۴۰ / ۱۸۷۴۰ 1388/04/14

رأی شماره۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر بوکان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۶ / ۱۸۴۷۶ 1387/05/15

رأی شماره۲۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت حل‌اختلاف و به خواسته بازگشت به کار

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۶ / ۱۸۴۷۶ 1387/05/15

رأی شماره۲۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام‌ آموزش و پرورش به تبدیل حکم آموزگاری به دبیری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۸ / ۱۹۸۵۱ 1392/02/11

رأی شماره۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم‌درصد برقراردادهای پیمانکاری

مشاهده بیشتر
۱۸۷۴۰ / ۱۸۷۴۰ 1388/04/14

رأی شماره۲۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

رأی شماره۲۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره۲۳۶۰۲۸/۲۴۱۰۲/۲۹۰ مورخ ۹/۹/۱۳۸۳ گمرک ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

رأی شماره۲۹۲، ۲۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعملهای شماره ۱۵۶۶/ب‎ط‎ه‍ م مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ و ۱۰۲۸/ ب‎ ط‎ ه‍ـ م مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۶۸ / ۱۹۸۵۱ 1392/02/11

رأی شماره۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ ازکارافتادگی بیمه شده را تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین کرده است

مشاهده بیشتر
۱۸۶۸۷ / ۱۸۶۸۷ 1388/02/12

رأی شماره۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۸۰۹۱/۲ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۷۵۸ / ۱۸۷۵۸ 1388/05/06

رأی شماره۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷/۲۹۸۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره

مشاهده بیشتر
۱۸۷۵۸ / ۱۸۷۵۸ 1388/05/06

رأی شماره۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام رسمی مربیان کودک شاغل در آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۶ / ۱۸۴۸۶ 1387/05/28

رأی شماره۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو حکم بازخرید خدمت

مشاهده بیشتر
۱۹۴۳۷ / ۱۹۴۳۷ 1390/09/03

رأی شماره۳۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۸ صورتجلسه ۲۴ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه

مشاهده بیشتر
۱۸۲۸۵ / ۱۸۲۸۵ 1386/09/15

رأی شماره۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مستمری به پدر و مادر افراد و پرسنل متوفای نیروهای مسلح

مشاهده بیشتر
۱۸۲۸۵ / ۱۸۲۸۵ 1386/09/15

رأی شماره۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مستمری به پدر و مادر افراد و پرسنل متوفای نیروهای مسلح

مشاهده بیشتر
۱۹۴۳۷ / ۱۹۴۳۷ 1390/09/03

رأی شماره۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۳ـ۴ـ۱۶ طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره ۱۷۷۴ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰

مشاهده بیشتر