لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
مجلس شورای اسلامی
۸۶۲ / ۲۰۷۱۲ 1395/01/28

قانون موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۷۸ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۹۹ / ۱۹۶۶۸ 1391/06/21

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۸۵ / ۲۰۴۷۵ 1394/04/02

قانون موافقتنامه دوجانبه همکاری‌های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۹۷ / ۲۰۲۰۲ 1393/04/24

قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۴۰ / ۱۹۷۷۸ 1391/11/05

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۹۳ / ۲۰۱۹۴ 1393/04/15

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۳۸ / ۲۰۰۲۸ 1392/09/14

قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۳۴ / ۱۹۷۶۶ 1391/10/20

قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۳۶ / ۱۹۷۷۰ 1391/10/26

قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۴ / ۱۹۵۷۴ 1391/02/28

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۴ / ۱۹۵۷۴ 1391/02/28

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۵۲ / ۱۹۵۴۳ 1391/01/22

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۰۸ / ۲۰۵۴۳ 1394/06/24

قانون موافقتنامه همکاری درخصوص آب و هواشناسی دریای خزر

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۴۰ / ۱۹۷۷۸ 1391/11/05

قانون موافقتنامه همکاری قضائی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۷۹ / ۲۰۱۴۸ 1393/02/18

قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۵۵ / ۲۰۶۹۱ 1394/12/25

قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۰۱ / ۲۰۵۲۱ 1394/05/29

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۳ / ۱۹۵۷۲ 1391/02/26

قانون موافقتنامه کمک و همکاری متقابل در مورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۸۵ / ۲۰۴۷۵ 1394/04/02

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۸۹ / ۲۰۴۹۰ 1394/04/21

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۲۶ / ۱۹۹۹۷ 1392/08/06

قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۹۵ / ۲۰۵۰۵ 1394/05/10

قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۲ / ۱۹۵۶۸ 1391/02/21

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۹۳ / ۲۰۱۹۴ 1393/04/15

قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۳۲ / ۲۰۶۱۲ 1394/09/17

قانون پیشگیری از وقوع جرم

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۱۵ / ۱۹۹۶۵ 1392/06/27

قانون پیگیری حقوقی ـ سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۴۰ / ۱۹۷۷۸ 1391/11/05

قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۸۵ / ۲۰۴۷۵ 1394/04/02

قانون یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه‌ در مورد استفاده مشترک از دروازه‌های مرز زمینی «رازی» و «کاپی‌کوی» و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن

مشاهده بیشتر
۱۸۶۲۳ / ۱۸۶۲۳ 1387/11/14

قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق‌الثبت)

مشاهده بیشتر