لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۴ / ۲۰۴۷۲ 1394/03/30

مصوبه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گوگان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۴ / ۲۰۴۷۲ 1394/03/30

مصوبه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص گزارش دبیرخانه شورای‌ عالی پیرامون مصوبه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ شهرهای کردستان

مشاهده بیشتر
وزارت امور اقتصادی و دارایی
۸۱۹ / ۲۰۵۷۴ 1394/07/30

مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درخصوص ساماندهی سهام عدالت از طریق اصلاح قانون و یا روش‌های اجرایی موجود با هدف کارآمدنمودن طرح توزیع سهام عدالت

مشاهده بیشتر
۱۹۱۰۶ / ۱۹۱۰۶ 1389/07/13

مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص انتزاع سازمان فضایی ایران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نهاد ریاست جمهوری

مشاهده بیشتر
۱۹۳۰۷ / ۱۹۳۰۷ 1390/03/25

مصوبه شورای‌عالی درخصوص دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده کارایی و عملکرد

مشاهده بیشتر
۱۹۳۰۷ / ۱۹۳۰۷ 1390/03/25

مصوبه شورای‌عالی درخصوص ساماندهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۷ / ۲۰۴۸۱ 1394/04/09

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی بافت فرهنگی ـ تاریخی شیراز

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۷ / ۲۰۴۸۱ 1394/04/09

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کیانشهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۷ / ۲۰۴۸۱ 1394/04/09

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارداق

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۶۸ / ۲۰۴۲۰ 1394/01/26

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران باموضوع بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص طرح جامع شهر ساری

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۶۸ / ۲۰۴۲۰ 1394/01/26

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و رفع ایرادات طرح جامع شهر محمدان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۶۸ / ۲۰۴۲۰ 1394/01/26

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین چارچوب تدوین و بررسی ضوابط بلند مرتبه‌سازی شهر تهران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۶۸ / ۲۰۴۲۰ 1394/01/26

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سیریک

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۶۸ / ۲۰۴۲۰ 1394/01/26

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر مجن

مشاهده بیشتر
۱۹۶۱۱ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بوئین‌زهرا

مشاهده بیشتر
۱۹۶۱۱ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کلاردشت

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۹ / ۱۹۹۵۱ 1392/06/10

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تهیه طرح ICZM برای جزیره‌هندورابی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۶ / ۲۰۰۷۳ 1392/11/12

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر تهران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۱۲ / ۱۹۷۱۱ 1391/08/11

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه نیشابور ـ سبزوار (ناحیه ۸۱)

مشاهده بیشتر
۱۹۷۱۱ / ۱۹۷۱۱ 1391/08/11

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران(جامع) ناحیه نیشابور ـ سبزوار (ناحیه ۸۱)

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۷ / ۲۰۳۵۵ 1393/11/01

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع حریم شهر مشهد

مشاهده بیشتر
۴۷۸ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بوئین‌زهرا

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۳ / ۲۰۴۶۹ 1394/03/26

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سردرود

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۲۳ / ۲۰۵۸۴ 1394/08/13

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سلفچگان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۳ / ۲۰۴۶۹ 1394/03/26

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شهربابک

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۶ / ۲۰۰۷۳ 1392/11/12

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر پیربکران

مشاهده بیشتر
۴۷۸ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کلاردشت

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۱۲ / ۱۹۹۵۸ 1392/06/19

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهرهای پارسیان و کوشکنار

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر احمدآباد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۷ / ۲۰۴۸۱ 1394/04/09

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر جوزم

مشاهده بیشتر