لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۰۲ / ۱۹۶۸۰ 1391/07/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی دهلکوه به محدوده بیرجند

مشاهده بیشتر
۱۸۹۹۳ / ۱۸۹۹۳ 1389/02/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی کالدشت (هشت بهشت)، احمدآباد و محک و .... به محدوده شهر دماوند

مشاهده بیشتر
۱۸۹۹۳ / ۱۸۹۹۳ 1389/02/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی کالدشت (هشت بهشت)، احمدآباد و محک و .... به محدوده شهر دماوند

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۹ / ۱۹۹۵۱ 1392/06/10

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی کشت و صنعت فتح‌المبین به محدوده شهر کاشان

مشاهده بیشتر
۱۹۱۵۲ / ۱۹۱۵۲ 1389/09/09

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی ۱۴۳ هکتاری موسوم به حسن‌آباد مشیر، به محدوده مصوب شهر یزد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۴ / ۲۰۱۳۰ 1393/01/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق به محدوده طرح جامع شهر امیرکلا

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۷۳ / ۱۹۸۶۶ 1392/02/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق به محدوده و تغییر کاربری اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان مشهد در شهر طرقبه

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۸ / ۱۹۵۲۸ 1390/12/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق به محدوده ۳۴/۳۸ هکتار اراضی شمال بزرگراه همت ـ غرب، جنب اراضی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۶ / ۱۹۹۴۲ 1392/05/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق روستای شیشوان به محدوده شهر عجب‌شیر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۶۸ / ۱۹۵۸۵ 1391/03/10

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به میزان ۷/۸ هکتار به محدوده شهر صفی‌آباد جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر

مشاهده بیشتر
۱۹۵۸۵ / ۱۹۵۸۵ 1391/03/10

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به میزان ۷/۸ هکتار به محدوده شهر صفی‌آباد جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر

مشاهده بیشتر
۱۹۵۰۳ / ۱۹۵۰۳ 1390/11/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به محدوده شهر شیروان جهت تأمین اراضی مسکن مهر

مشاهده بیشتر
۱۹۵۱۸ / ۱۹۵۱۸ 1390/12/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به مساحت ۱۶هکتار در قسمت شمال شرق به محدوده شهر تیتکانلو جهت تامین اراضی مسکن مهر

مشاهده بیشتر
۱۹۵۱۳ / ۱۹۵۱۳ 1390/12/09

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به میزان ۲/۴ هکتار ‏به صورت منفصل در قسمت جنوب شرقی به محدوده شهر شوقان مسکن مهر

مشاهده بیشتر
۱۹۵۴۹ / ۱۹۵۴۹ 1391/01/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به میزان ۷ هکتار در قسمت جنوب شهر به محدوده شهر آشخانه جهت تأمین اراضی مسکن مهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۵۴ / ۱۹۵۴۹ 1391/01/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به میزان ۷ هکتار در قسمت جنوب شهر به محدوده شهر آشخانه جهت تأمین اراضی مسکن مهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۸۹ / ۱۹۶۴۳ 1391/05/21

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق نقاط جمعیتی سنجان و کرهرود به شهر اراک

مشاهده بیشتر
۱۹۶۴۳ / ۱۹۶۴۳ 1391/05/21

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق نقاط جمعیتی سنجان و کرهرود به شهر اراک

مشاهده بیشتر
۱۹۴۰۲ / ۱۹۴۰۲ 1390/07/20

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۳/۳ هکتار اراضی تعاونی مسکن اتوبوس‌رانی شاهین‌شهر به محدوده شهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۷۶ / ۱۹۶۰۶ 1391/04/07

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۳۰ هکتار اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان به محدوده شهر گرمسار

مشاهده بیشتر
۱۹۶۰۶ / ۱۹۶۰۶ 1391/04/07

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۳۰ هکتار اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان به محدوده شهر گرمسار

مشاهده بیشتر
۱۹۴۹۱ / ۱۹۴۹۱ 1390/11/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۳۸ هکتار از اراضی واقع در شمال شهر ایرانشهر به محدوده شهر (مسکن مهر)

مشاهده بیشتر
۱۸۹۶۸ / ۱۸۹۶۸ 1389/01/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۵ هکتار اراضی موردنیاز مسکن مهر به محدوده شهر همدان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۷ / ۱۹۹۴۵ 1392/06/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۵/۳ هکتار از اراضی بنیاد مسکن به محدوده شهر مود

مشاهده بیشتر
۱۹۲۱۹ / ۱۹۲۱۹ 1389/12/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۶/۴ هکتار از اراضی حریم شهر ایلام به محدوده آن

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۹۲ / ۱۹۹۰۶ 1392/04/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۶۳ هکتار اراضی به محدوده طرح جامع شهر فسا

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۸ / ۱۹۵۲۸ 1390/12/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۹ هکتار اراضی به محدوده شهر زابل جهت تأمین مسکن مهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۰۲ / ۱۹۶۸۰ 1391/07/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۹۷۵۵ مترمربع اراضی متعلق به شرکت تعاونی سازمان پنبه

مشاهده بیشتر
۱۹۶۸۰ / ۱۹۶۸۰ 1391/07/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۹۷۵۵ مترمربع اراضی متعلق به شرکت تعاونی سازمان پنبه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۸۳ / ۲۰۱۶۶ 1393/03/11

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انتزاع روستای گرجی محله از شهر رستم‌کلا

مشاهده بیشتر