مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین محدوده شهر عباس‌آباد

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1393/05/26
شماره ویژه نامه ۷۰۵
شماره انتشار ۲۰۲۲۷
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۲۴۹۹۱                                                                       ۱۵/۵/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین محدوده شهر عباس‌آباد استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۳ موضوع تعیین محدوده شهر عباس‌آباد را که در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: ۱ ـ نظر به اینکه طرح جامع شهر در دست تهیه می‌باشد، هرگونه پیشنهاد در خصوص تغییرکاربری‌ها، افزایش یا کاهش محدوده و حریم شهر، تغییر در تراکم‌های ساختمانی و جمعیتی و غیره منوط به بررسی و تصویب طرح جامع شهر عباس‌آباد در کارگروه و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و بررسی طرح جامع در این کمیته فنی و تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری گردید. بدیهی است چنانچه مدیریت شهر با مشکلات خاصی روبرو است، پیشنهاد تسریع در روند تهیه و تصویب طرح جامع در استان و ارسال به موقع و سریع اسناد و مدارک طرح به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری جهت بررسی و تصویب نهایی در شورای عالی مذکور اجتناب‌ناپذیر است. ۲ـ به منظور تسریع در اجرای بند فوق مقرر گردید مشاور طرح با هماهنگی دفتر طرحهای کالبدی، پیشنهاد الگوی توسعه آتی شهر را جهت بررسی و اعلام نظر دفتر مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه ارائه نماید. ۳ـ یادآوری می‌گردد مطابق قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی...» مصـوب مـورخ ۶/۵/۱۳۸۱ مجلـس شـورای اسـلامی، صـدور هـرگونه مجوز ساخـت و ساز مسکونی در حریم شهر غیرمجاز می‌باشد و حقوق مکتسبه ایجاد نمی‌نماید. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی