لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
مالیات 1401/07/09

بخشنامه موضوع عدم شمولیت اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات موضوع بند ح تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون
خودرو 1401/07/09

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل

مشاهده بیشتر
قانون

تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند ط تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/06/27

رای شماره ۱۰۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/06/21

رأی شماره ۹۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت پنیر در نامه شماره ۲۳۳/۱۲۲۴۴/ص-۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/06/21

رأی شماره ۹۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق فراز پایانی نامه شماره ۲۳۲/۳۴۲۶۹/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/06/20

بخشنامه موضوع تعیین روز اظهار به عنوان مبنای محاسبه ارزش کالای خروجی (فرآورده ها و مشتقات نفتی)

مشاهده بیشتر
قانون

رأی شماره ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ز بخشنامه شماره ۲۰۹/۱۱۷۶/د-۱۴۰۰/۰۲/۲۰ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/06/15

رأی شماره ۹۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق رأی شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
قانون

رأی شماره ۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/06/15

رأی شماره ۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق حکم مقرر در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴-۱۳۹۳/۰۶/۲۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مؤدیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری‌ شده نیز مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.

مشاهده بیشتر
قانون

آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

مشاهده بیشتر
قانون

خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/06/12

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل FORCE F۶ -۱,۵ (MT) شرکت بهمن دیزل

مشاهده بیشتر
قانون

خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون

تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای

مشاهده بیشتر
قانون
کودکان 1401/06/06

مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص برنامه حمایت از کودکان دارای سوء تغذیه

مشاهده بیشتر
قانون
خودرو 1401/06/05

تصویبنامه درخصوص ضوابط واردات خودرو

مشاهده بیشتر
قانون

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون

رای شماره ۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ هیات وزیران

مشاهده بیشتر
قانون

آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی موضوع بند ه تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون

تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/05/26

تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
قانون

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1401/05/26

تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
قانون

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون

آیین نامه اجرایی بند ز تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/05/11

بخشنامه موضوع اصلاحیه ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
قانون

رأی شماره ۵۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و در نتیجه مصوبه شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تاریخ تصویب ابطال شد.»

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/05/05

بخشنامه موضوع افزودن تعریف "سامانه ثبت بر خط معاملات" به آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم

مشاهده بیشتر