لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره ۲۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژه ارتقاء شغلی معلمان

مشاهده بیشتر
۱۹۲۵۴ / ۱۹۲۵۴ 1390/01/22

رأی شماره ۲۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی عادی افراد مانع از بهره‌مندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره ۲۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری مقررات ماده یک قانون جذب نیروی انسانی در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب۱۳۶۷ به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

مشاهده بیشتر
۱۹۱۱۴ / ۱۹۱۱۴ 1389/07/22

رأی شماره ۲۲۶ ـ ۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأثیر مدرک تحصیلی اخذشده توسط مستخدم در مورد ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداری از

مشاهده بیشتر
۱۹۶۴۱ / ۱۹۶۴۱ 1391/05/18

رأی شماره ۲۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم الزام به بازگشت به کار، پس از پایان قرارداد همکاری با دستگاه‌های اجرایی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۸۸ / ۱۹۶۴۱ 1391/05/18

رأی شماره ۲۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم الزام به بازگشت به کار، پس از پایان قرارداد همکاری با دستگاه‌های اجرایی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۸۹ / ۱۹۶۴۳ 1391/05/21

رأی شماره ۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد، خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است

مشاهده بیشتر
۱۹۳۷۵ / ۱۹۳۷۵ 1390/06/19

رأی شماره ۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع احتساب فوق‌العاده جذب

مشاهده بیشتر
۱۸۴۶۴ / ۱۸۴۶۴ 1387/04/31

رأی شماره ۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی برخورداری از حقوق و فوق‌العاده مقرر در ماده۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۷۴ / ۲۰۴۳۷ 1394/02/16

رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۹۳۵۳۲ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۰۳ / ۱۹۹۳۴ 1392/05/21

رأی شماره ۲۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ و بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده بیشتر
۱۸۴۶۴ / ۱۸۴۶۴ 1387/04/31

رأی شماره ۲۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برقراری مستمری بازنشستگی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۶۴ / ۱۸۴۶۴ 1387/04/31

رأی شماره ۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری

مشاهده بیشتر
۱۷۶۹۶ / ۱۷۶۹۶ 1384/09/02

رأی شماره ۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازگشت به کار کسانی که بعنوان مربی با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند

مشاهده بیشتر
۱۸۴۶۴ / ۱۸۴۶۴ 1387/04/31

رأی شماره ۲۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای مصوبه مورخ ۸/۷/۱۳۶۹ هیأت مدیره سازمان زمین شهری

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۰ / ۱۸۴۷۰ 1387/05/07

رأی شماره ۲۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام شهرداری منطقه ۱۵ تهران به صدور پروانه احداث بنای مسکونی

مشاهده بیشتر
۱۷۶۸۴ / ۱۷۶۸۴ 1384/08/18

رأی شماره ۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه‎های شماره۹۰۷۱/۸۱۰ مورخ۲/۸/۱۳۷۷ و ۴/۴۴۸۷۴/۷۱۰ مورخ ۱۸/۴/۱۳۷۹، ۴/۲۹۴۴۶/۷۱۰

مشاهده بیشتر
۱۹۵۶۶ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

رأی شماره ۲۴ـ ۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶۱ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

رأی شماره ۲۴ـ ۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام آموزش و پرورش به اختصاص ۳% سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ به معلولین واجد شرایط

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۹ / ۲۰۱۸۵ 1393/04/04

رأی شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده۸ تفاهم‌نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۹ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۳۸۴ / ۱۹۳۸۴ 1390/06/29

رأی شماره ۲۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت

مشاهده بیشتر
۱۹۳۸۴ / ۱۹۳۸۴ 1390/06/29

رأی شماره ۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۰ / ۱۸۴۷۰ 1387/05/07

رأی شماره ۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تمدید پروانه حق‌العمل‌کاری در گمرک

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۶ / ۱۸۴۸۶ 1387/05/28

رأی شماره ۲۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی

مشاهده بیشتر
۱۷۹۰۴ / ۱۷۹۰۴ 1385/05/24

رأی شماره ۲۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۱ـ۲۱۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۹۷ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۴ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس

مشاهده بیشتر
۱۷۹۰۴ / ۱۷۹۰۴ 1385/05/24

رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیقه یا مستمری

مشاهده بیشتر
۱۷۹۷۳ / ۱۷۹۷۳ 1385/08/20

رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازنشستگی

مشاهده بیشتر
۱۸۲۱۰ / ۱۸۲۱۰ 1386/06/15

رأی شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قستمهائی از ‏تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ هیأت‌وزیران

مشاهده بیشتر