لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۵۵۸ / ۱۹۸۲۱ 1391/12/28

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۴۳۵/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۱ / ۱۹۷۰۹ 1391/08/09

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۱۶۳/ت۴۶۳۷۱هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۴ / ۲۰۴۰۳ 1393/12/28

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۹۳۱۱/ت۵۰۴۱۰ک مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۶ / ۲۰۲۵۳ 1393/06/25

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۸ / ۱۹۷۷۲ 1391/10/28

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۰۸۶۷/ت۲۷۴۰۲هـ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۶۱/ت۴۲۱۹۶هـ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۱۹ / ۲۰۵۷۴ 1394/07/30

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۰۶۱۳/ت۵۱۳۵۶هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۸۰۳ / ۲۰۵۲۷ 1394/06/05

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۷۱ / ۲۰۴۲۸ 1394/02/05

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۳۶۳/ت۵۱۷۶۹هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۸۴۸ / ۲۰۶۷۰ 1394/11/29

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۳۷۹/ت۵۱۷۰۰هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ موضوع ویرایش دوّم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۶ / ۲۰۱۳۵ 1393/02/03

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۷۳۲۲/ت۲۷۵۱۸هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۷ / ۱۹۸۷۵ 1392/03/08

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۸۰۸۲/ت۳۶۸۹۹هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۳ / ۱۹۵۷۲ 1391/02/26

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۳۵۷۷/ت۲۰۶۲۸هـ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۷

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۱ / ۲۰۳۰۲ 1393/08/26

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۸۶۷۶/ت۵۱۰۵۸هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۱ / ۲۰۲۷۲ 1393/07/17

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۰۸۲۱/ت۴۶۶۸۹هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۸ / ۲۰۶۳۵ 1394/10/17

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۶۵۵۲/ت۵۱۲۰۶هـ مورخ ۴/۷/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۹ / ۲۰۵۱۴ 1394/05/21

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۸۰۷۷/ت۳۳۴۲۶هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۴

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۴۷۷ / ۱۹۶۰۸ 1391/04/10

اصلاح تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۹ / ۲۰۲۶۵ 1393/07/08

اصلاح تصویب‌نامه موضوع ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۹ / ۲۰۱۴۸ 1393/02/18

اصلاح تصویب‌نامه موضوع افزایش حق حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۲۰ / ۲۰۲۹۶ 1393/07/14

اصلاح تصویب‌نامه موضوع بودجه سال ۱۳۹۳ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۸ / ۱۹۹۷۲ 1392/07/04

اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۴۲ / ۲۰۰۳۹ 1392/09/27

اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۴۰ / ۲۰۶۴۴ 1394/10/28

اصلاح تصویب‌نامه موضوع جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۴۵۹ / ۱۹۵۶۰ 1391/02/12

اصلاح تصویب‌نامه موضوع ساعات کاری روزهای پنجشنبه کارکنان زن شاغل که دارای فرزند زیر هفت سال و یا دانش‌آموز دوره ابتدایی می‌باشند

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۵۵ / ۱۹۵۵۱ 1391/01/31

اصلاح تصویب‌نامه موضوع نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۰ / ۲۰۳۳۲ 1393/10/04

اصلاح تصویب‌نامه ‌های شماره ۴۴۶۵۵/ت۵۰۷۳۸هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳و شماره ۶۹۴۵۲/ت۵۱۰۱۹هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۶ / ۲۰۷۲۳ 1395/02/11

اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ و شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۷ / ۲۰۲۵۵ 1393/06/27

اصلاح جدول ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۶ / ۲۰۲۸۹ 1393/08/08

اصلاح جدول‌های شماره (۱) و (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مشاهده بیشتر