لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۴۴۳ / ۱۸۴۴۳ 1387/04/05

رأی شماره ۱۵۶۴ الی ۱۵۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۲ آیین‏نامه اجرائی و تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۳۳ـ۱۱۶/ت۳۵۳۲۹ه‍ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۸۸ / ۱۹۹۰۰ 1392/04/10

رأی شماره ۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲/۴۳۸/۳/۹۰ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۸ / ۱۸۴۷۸ 1387/05/17

رأی شماره ۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چگونگی استخدام معلمین حق‌التدریس

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۰ / ۱۸۴۷۰ 1387/05/07

رأی شماره ۱۶۱، ۱۶۲ و ۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاهها

مشاهده بیشتر
۱۸۲۱۰ / ۱۸۲۱۰ 1386/06/15

رأی شماره ۱۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم احتساب سنوات تحصیلی کسانی که قبل از سال ۱۳۵۴ جذب آموزش و پرورش گردیده و قبل از تاریخ ۸/۳/۱۳۶۹‏‏ از خدمت در آموزش و پرورش خارج گردیده‌اند بعنوان سنوات رسمی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۸۳ / ۲۰۴۶۹ 1394/03/26

رأی شماره ۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید (قبولی در آزمون) مصرح در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر
۱۷۸۸۷ / ۱۷۸۸۷ 1385/05/03

رأی شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول فوق‌العاده همترازی به فوق‌العاده جذب

مشاهده بیشتر
۱۷۸۸۷ / ۱۷۸۸۷ 1385/05/03

رأی شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول فوق‌العاده همترازی به فوق‌العاده جذب

مشاهده بیشتر
۱۸۲۱۰ / ۱۸۲۱۰ 1386/06/15

رأی شماره ۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سنوات تحصیل ‏افرادیکه در مدرسه عالی و تربیتی طلاب تحصیل کرده و جذب آموزش و پرورش گردیده‌اند ‏بعنوان سنوات خدمت رسمی

مشاهده بیشتر
۱۹۰۶۷ / ۱۹۰۶۷ 1389/05/26

رأی شماره ۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعطاء گواهی فارغ‌التحصیلی منوط به عدم مشروطیت به تعداد موردنظر ضوابط آموزشی دانشگاهها و

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۸۴ / ۲۰۴۷۲ 1394/03/30

رأی شماره ۱۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۸/۷۱۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
۱۹۳۰۷ / ۱۹۳۰۷ 1390/03/25

رأی شماره ۱۶۸ الی ۱/۱۷۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره۱۶۸ الی۱۷۰ هیأت عمومی

مشاهده بیشتر
۱۸۵۳۱ / ۱۸۵۳۱ 1387/07/21

رأی شماره ۱۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به قابل استماع نبودن شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس

مشاهده بیشتر
۱۹۰۰۴ / ۱۹۰۰۴ 1389/03/10

رأی شماره ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افرادی که قبل از تصویب آئین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه به عنوان نخبه شناخته

مشاهده بیشتر
۱۸۲۱۰ / ۱۸۲۱۰ 1386/06/15

رأی شماره ۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت ‏اداری در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء صادره از هیأت مستشاری دیوان محاسبات

مشاهده بیشتر
۱۹۳۳۸ / ۱۹۳۳۸ 1390/05/03

رأی شماره ۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دوران خدمت سربازی

مشاهده بیشتر
۱۹۰۶۷ / ۱۹۰۶۷ 1389/05/26

رأی شماره ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق‌السهم دفاتر خدمات ارتباطی از طریق کارمزد دریافتی قانونی نبوده و

مشاهده بیشتر
۱۸۱۹۱ / ۱۸۱۹۱ 1386/05/22

رأی شماره ۱۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۳۱۵۴۳/۱۱۰۰ مورخ ۲۵/۲/۸۱ سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۹۰۶۷ / ۱۹۰۶۷ 1389/05/26

رأی شماره ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص خانه‌های سازمانی در مالکیت دولت پس از پایان مدت اجاره و حسب آئین‌نامه مربوط بدون

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۹۰ / ۱۹۹۰۳ 1392/04/13

رأی شماره ۱۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه اجتماعی[ به شماره ۴۶۹۵۵ ـ ۵/۵/۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
۱۹۰۶۷ / ۱۹۰۶۷ 1389/05/26

رأی شماره ۱۷۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم پذیرش وکالت‌نامه در رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی خلاف قانون است

مشاهده بیشتر
۱۹۰۷۷ / ۱۹۰۷۷ 1389/06/07

رأی شماره ۱۷۵ ـ ۱۷۶ ـ ۱۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ممنوعیت تصدی به ساخت و فروش عینک طبی بدون جواز قانونی از وزارت بهداشت، درمان و

مشاهده بیشتر
۱۸۷۲۱ / ۱۸۷۲۱ 1388/03/23

رأی شماره ۱۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۲ـ۲ دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۶ / ۲۰۳۸۳ 1393/12/05

رأی شماره ۱۷۷۵ الی ۱۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۳ / ۲۰۳۷۳ 1393/11/23

رأی شماره ۱۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۷ تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد در تعیین عوارض بر جایگاه‌های سوخت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۲ / ۲۰۳۷۱ 1393/11/20

رأی شماره ۱۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری

مشاهده بیشتر
۱۹۳۴۲ / ۱۹۳۴۲ 1390/05/08

رأی شماره ۱۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت پاداش مناطق محروم

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۳ / ۲۰۳۷۳ 1393/11/23

رأی شماره ۱۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره (۱) بند ۲، تبصره (۲) بند ۴ و بندهای ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۳ / ۲۰۳۷۳ 1393/11/23

رأی شماره ۱۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۳ / ۲۰۳۷۳ 1393/11/23

رأی شماره ۱۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ تأخیر تأدیه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط توسط شهرداری غیرقانونی است

مشاهده بیشتر