لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

رأی شماره‌های ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱/۸۰۹۷/۹۰۳۴ـ ۱/۴/۱۳۹۲ دادگستری استان بوشهر مبنی بر، معاف کردن دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف مغایر قانون است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۲ / ۲۰۶۸۵ 1394/12/17

رأی شماره‌های ۱۲۹۴ـ۱۲۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۶۰ / ۲۰۷۰۸ 1395/01/23

رأی شماره‌های ۱۳۲۹ ـ ۱۳۲۸ ـ ۱۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱ ـ‌ ۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۸۰ / ۱۹۶۱۷ 1391/04/21

رأی شماره‌های ۱۳۹ـ ۱۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۹۶۱۷ / ۱۹۶۱۷ 1391/04/21

رأی شماره‌های ۱۳۹ـ ۱۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۴۱ / ۲۰۳۳۶ 1393/10/09

رأی شماره‌های ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۲۳۲/ت۴۶۹۹۲ک ـ ۱۲/۶/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۸ / ۲۰۱۸۰ 1393/03/29

رأی شماره‌های ۱۵۲ـ۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح جهت رسیدگی به آراء صادره از کمیته انضباطی کارکنان بانکها

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۴۵ / ۲۰۳۵۱ 1393/10/27

رأی شماره‌های ۱۵۲۷ـ ۱۵۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اخذ عوارض حق‌الارض

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۸ / ۲۰۱۸۰ 1393/03/29

رأی شماره‌های ۱۵۴ـ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت لحاظ مزایای غیرمستمر در پاداش پایان خدمت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۸۷ / ۱۹۸۹۷ 1392/04/06

رأی شماره‌های ۱۶۲ـ۱۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۵۴۴۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر اهواز موضوع پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر وضع عوارض برای تأمین بخشی از هزینه‌های احداث قطار شهری از کارخانجات مستقر در محدوده شهر اهواز

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۹۰ / ۱۹۹۰۳ 1392/04/13

رأی شماره‌های ۱۶۸ـ ۱۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ تبصره ۱ ماده ۱۷ و تبصره ۲ این ماده و بند۳ تبصره ۳ ماده یادشده و بند۱ و تبصره۱ ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات سومین دوره هیأت‌مدیره‌های نظام پرستاری شهرستانها مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عدم ابطال بند ۵ ماده ۱۷ و بند ۴ ماده ۵۵ آیین‌نامه مذکور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۰ / ۲۰۵۷۷ 1394/08/05

رأی شماره‌های ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۲ / ۲۰۳۷۱ 1393/11/20

رأی شماره‌های ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عوارض کسب و پیشه مشاغل، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابربانکها

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۳۴ / ۲۰۶۲۲ 1394/10/01

رأی شماره‌های ۱۹۲۶ الی ۱۹۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمتی از رأی شماره ۱۹۲۷ـ ۱۹۲۶ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام ابطال مقرره مورد حکم از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۶۱ / ۲۰۳۹۶ 1393/12/20

رأی شماره‌های ۱۹۲۷ ـ۱۹۲۶ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ از ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۶۶ / ۲۰۴۱۱ 1394/01/16

رأی شماره‌های ۱۹۴۵ الی ۱۹۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره‌های ۲ و ۳ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آیین‌نامه هماهنگی تصمیم‌گیری در خصوص حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرج

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۹۰ / ۱۹۶۴۶ 1391/05/24

رأی شماره‌های ۲۰۰ـ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت ایجاد هرگونه تغییر ریالی در احکام بازنشستگان طرف قراردادن سازمان بازنشستگی یا صندوق بازنشستگی، علاوه بر سازمان متبوع الزامی است

مشاهده بیشتر
۱۹۶۴۱ / ۱۹۶۴۱ 1391/05/18

رأی شماره‌های ۲۰۴ ـ ۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه احتساب سنوات معلمان حق‌التدریس در مقطع ابتدایی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۸۸ / ۱۹۶۴۱ 1391/05/18

رأی شماره‌های ۲۰۴ ـ ۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه احتساب سنوات معلمان حق‌التدریس در مقطع ابتدایی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۸۴ / ۲۰۴۷۲ 1394/03/30

رأی شماره‌های ۲۰۵ الی ۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دامنه کاربرد و بند ۱ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۹۷ / ۱۹۹۱۶ 1392/04/29

رأی شماره‌های ۲۰۷ـ ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل و هشتمین جلسه شورای عالی ثبت مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۴۶۴۷/۱ـ ۳/۱۲/۱۳۸۷ رئیس سازمان ثبت احوال کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۹۴ / ۱۹۹۱۰ 1392/04/22

رأی شماره‌های ۲۱۳ـ ۲۱۲ـ ۲۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۶۲۷۴۹/ت۴۴۱۶۵ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید

مشاهده بیشتر
۱۹۶۴۸ / ۱۹۶۴۸ 1391/05/26

رأی شماره‌های ۲۲۵ ـ ۲۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به اعمال

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۹۱ / ۱۹۶۴۸ 1391/05/26

رأی شماره‌های ۲۲۵ ـ ۲۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به اعمال ۳ سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۰۳ / ۱۹۹۳۴ 1392/05/21

رأی شماره‌های ۲۳۴ ـ ۲۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

مشاهده بیشتر
۱۸۷۲۸ / ۱۸۷۲۸ 1388/03/31

رأی شماره‌های ۲۳۹ ـ ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام افراد با مدرک تحصیلی دیپلم که در آزمون استخدامی مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۳ قوه

مشاهده بیشتر
۱۹۳۹۱ / ۱۹۳۹۱ 1390/07/07

رأی شماره‌های ۲۴۹ـ۲۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده ۱۲ و بندهای ۱ الی ۶ ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۰۵ / ۱۹۹۴۰ 1392/05/28

رأی شماره‌های ۲۵۴ الی ۲۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شورای اسلامی مجاز به تعیین و وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مؤسسات مالی و صندوقهای قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند نمی‌باشند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۰۴ / ۱۹۹۳۷ 1392/05/24

رأی شماره‌های ۲۶۱ الی ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدت خدمت ارفاقی فقط در احتساب حقوق بازنشستگی مؤثر و در تعیین حقوق بازنشستگی آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۹۸ / ۱۹۶۶۷ 1391/06/20

رأی شماره‌های ۲۶۵ ـ ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۲۱۳۳/ت۲۹۷۴۵هـ ـ ۲۲/۸/۱۳۸۲ هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل شده‌اند و یا می‌شوند مکلف کرده است

مشاهده بیشتر