لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۵۱۷ / ۱۹۷۲۰ 1391/08/23

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۲ / ۱۹۷۳۱ 1391/09/08

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۶ / ۱۹۷۱۸ 1391/08/21

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۴ / ۱۹۷۱۵ 1391/08/17

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت نیرو

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۷ / ۱۹۷۲۰ 1391/08/23

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۴ / ۲۰۲۸۱ 1393/07/29

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته حمایت غذایی در مرحله دوم طرح حمایت غذایی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۸ / ۱۹۸۲۱ 1391/12/28

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بندر آستارا در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۲ / ۱۹۸۰۸ 1391/12/13

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۵ / ۲۰۱۷۱ 1393/03/19

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بودجه سال ۱۳۹۳ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۴ / ۲۰۲۸۱ 1393/07/29

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
۴۸۲ / ۱۹۶۲۴ 1391/04/29

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۵ / ۲۰۴۴۲ 1394/02/22

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۳ / ۲۰۱۶۶ 1393/03/11

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌ خدمات تشخیصی و درمانیدر بخش دولتی در سال ۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۹۱ / ۱۹۹۰۵ 1392/04/16

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۵۷ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های موضوع ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۵۷ / ۱۹۵۵۵ 1391/02/05

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های موضوع ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۶۲۳ / ۱۹۹۸۴ 1392/07/18

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های موضوع ماده (۶۹) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۷ / ۲۰۲۹۲ 1393/08/14

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های هزینه خدمات سال ۱۳۹۳ سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۴ / ۲۰۶۸۹ 1394/12/22

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های هزینه خدمات سال ۱۳۹۴ سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۳ / ۲۰۳۷۳ 1393/11/23

تصویب‌نامه در خصوص تعیین جدول طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای لارستان، خنج و گراش

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۳ / ۲۰۳۷۳ 1393/11/23

تصویب‌نامه در خصوص تعیین جدول طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای یزد، اشکذر، میبد و اردکان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۵ / ۲۰۴۰۹ 1394/01/11

تصویب‌نامه در خصوص تعیین جریمه‌های نقض تعهدات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت در بخش تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباط داده و فناوری اطلاعات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۵ / ۲۰۴۴۲ 1394/02/22

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۱ / ۲۰۷۱۰ 1395/01/25

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۸۶ / ۲۰۴۷۷ 1394/04/04

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق‌ امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول و نوع دوم

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۲۷ / ۲۰۵۹۸ 1394/08/30

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق‌السهم دولت از پروانه‌های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

تصویب‌نامه در خصوص تعیین دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای قزاقستان، پاکستان، عمان و آذربایجان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

تصویب‌نامه در خصوص تعیین زمان اجرای تعرفه‌های کالاهای موضوع ردیف‌های (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷) و (۲۸) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۶۰۰/ت۵۲۷۰۳هـ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۹ / ۲۰۴۲۳ 1394/01/30

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۶۲۳ / ۱۹۹۸۴ 1392/07/18

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف

مشاهده بیشتر