لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۷۳۲ / ۱۸۷۳۲ 1388/04/04

رأی شماره ۲۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیمات شرکت ملی نفتکش ایران

مشاهده بیشتر
۱۹۳۹۱ / ۱۹۳۹۱ 1390/07/07

رأی شماره ۲۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع غیرقانونی بودن مصوبه شورای شهر مشهد در اخذ عوارض سالیانه از استخرها

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۰۴ / ۱۹۹۳۷ 1392/05/24

رأی شماره ۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱۷۱۸ـ ۲۹/۶/۱۳۹۰ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
۱۹۳۹۱ / ۱۹۳۹۱ 1390/07/07

رأی شماره ۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین محدودیت زمانی (نیمسال اول تحصیل) جهت ارائه ریزنمرات تائیدشده واحدهایی

مشاهده بیشتر
۱۹۳۹۱ / ۱۹۳۹۱ 1390/07/07

رأی شماره ۲۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده خاص به مأموران خارج از کشور شاغل در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
۱۷۹۷۳ / ۱۷۹۷۳ 1385/08/20

رأی شماره ۲۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند۵ و تبصره ۲ بند ۷ دستورالعمل شماره ۱۷۸/۷۲۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۱ معاون تعاون و امور ...

مشاهده بیشتر
۱۹۱۵۹ / ۱۹۱۵۹ 1389/09/17

رأی شماره ۲۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تأیید رأی شماره ۱۹۹ ورخ ۳/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن

مشاهده بیشتر
۱۷۹۲۳ / ۱۷۹۲۳ 1385/06/16

رأی شماره ۲۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱۳۲۵۶/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ شهرداری بندرعباس

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۷۳ / ۲۰۴۳۳ 1394/02/10

رأی شماره ۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شق الف بند ۳بخشنامه شماره ۲۵/۲۰/۵/۴۱۴۱ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

مشاهده بیشتر
۱۹۶۳۷ / ۱۹۶۳۷ 1391/05/14

رأی شماره ۲۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال انتخاب آقای سعید مرتضوی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۸۶ / ۱۹۶۳۷ 1391/05/14

رأی شماره ۲۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال انتخاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی توسط هیأت امناء صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۹۸ / ۱۹۶۶۷ 1391/06/20

رأی شماره ۲۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه ۷۶۰۰۰۵۵۹/۸۱۱ ـ ۲۰/۱/۱۳۷۶ مدیر کل شهرسازی و معماری شهرداری تهران به لحاظ اینکه تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته به آن در اختیار شهرداری نیست و تعیین مصادیق آن به وسیله مدیرکل شهرسازی و معماری خلاف قانون می‌باشد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۸۶ / ۲۰۴۷۷ 1394/04/04

رأی شماره ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حق‌النظاره به وسیله شرکت آب خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۱۳ / ۱۹۹۶۰ 1392/06/21

رأی شماره ۲۶۴ الی ۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تأخیر یا عدم ارسال تقاضای مستخدم به هیأت ممیزه نافی حق مستخدم نیست و تشخیص و احراز آن در صلاحیت هیأت ممیزه می‌باشد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۸۶ / ۲۰۴۷۷ 1394/04/04

رأی شماره ۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

مشاهده بیشتر
۱۷۹۲۳ / ۱۷۹۲۳ 1385/06/16

رأی شماره ۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص موضوعات قابل طرح در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار

مشاهده بیشتر
۱۷۹۲۳ / ۱۷۹۲۳ 1385/06/16

رأی شماره ۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص موضوعات قابل طرح در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار

مشاهده بیشتر
۱۹۴۰۲ / ۱۹۴۰۲ 1390/07/20

رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آغاز دوران معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم

مشاهده بیشتر
۱۷۹۲۳ / ۱۷۹۲۳ 1385/06/16

رأی شماره ۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال سـؤال و جواب شمـاره ۴ بخشنـامه شمـاره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مـورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ و اظهارنظـر ...

مشاهده بیشتر
۱۷۹۲۳ / ۱۷۹۲۳ 1385/06/16

رأی شماره ۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص محاسبه مالیات از املاک استیجاری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۸۶ / ۲۰۴۷۷ 1394/04/04

رأی شماره ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق‌النظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

مشاهده بیشتر
۱۷۹۲۳ / ۱۷۹۲۳ 1385/06/16

رأی شماره ۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل نسبت به کارکنان ..

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۶ / ۱۸۴۷۶ 1387/05/15

رأی شماره ۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل ۰۱/۴۱/۲۷۸۶۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۶ مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان

مشاهده بیشتر
۱۷۹۲۳ / ۱۷۹۲۳ 1385/06/16

رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده۳ آیین‌نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و بخشنامه شماره۱۷۶۴۸/ب مورخ ..

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۹۷ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۷ که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۴ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین

مشاهده بیشتر
۱۸۷۴۰ / ۱۸۷۴۰ 1388/04/14

رأی شماره ۲۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت کارفرمای جدید به انجام کلیه تعهدات کارفرمای قبلی

مشاهده بیشتر
۱۹۰۷۷ / ۱۹۰۷۷ 1389/06/07

رأی شماره ۲۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تسری ماده واحده قانون مقررات استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاههای انقلاب اسلامی،

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۶ / ۱۸۴۷۶ 1387/05/15

رأی شماره ۲۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو حکم اخراج که به لحاظ غیبت صادر گردیده و بازگشت به کار

مشاهده بیشتر
۱۹۵۶۶ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

رأی شماره ۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واجدین شرایط مقرر در بند ۴ ماده ۲۰

مشاهده بیشتر