لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۶۵ / ۲۰۷۲۱ 1395/02/08

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلمکان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۱۲ / ۱۹۹۵۸ 1392/06/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهرخان‌ببین

مشاهده بیشتر
۱۸۹۶۱ / ۱۸۹۶۱ 1389/01/21

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مدیریت منظر فرهنگی بم

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۵ / ۲۰۳۵۱ 1393/10/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مشهد: ۳ـ حوزه مرکزی: بافت پیرامون حرم مطهر و بافت تاریخی

مشاهده بیشتر
۱۹۶۵۳ / ۱۹۶۵۳ 1391/06/04

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه

مشاهده بیشتر
۱۸۷۳۱ / ۱۸۷۳۱ 1388/04/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه بروجن

مشاهده بیشتر
۱۸۸۴۳ / ۱۸۸۴۳ 1388/08/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب

مشاهده بیشتر
۱۸۲۰۹ / ۱۸۲۰۹ 1386/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب شرقی استان مرکزی‏

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۶۴ / ۱۹۵۷۴ 1391/02/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب غرب خراسان رضوی ـ تربت حیدریه

مشاهده بیشتر
۱۹۵۷۴ / ۱۹۵۷۴ 1391/02/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب غرب خراسان رضوی ـ تربت حیدریه

مشاهده بیشتر
۱۸۷۳۱ / ۱۸۷۳۱ 1388/04/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب فارس

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۹۶ / ۱۹۶۶۲ 1391/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه شرق استان سمنان

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۲ / ۱۹۶۶۲ 1391/06/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه شرق استان سمنان

مشاهده بیشتر
۱۸۷۳۱ / ۱۸۷۳۱ 1388/04/03

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه شهرکرد

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه غرب خراسان رضوی

مشاهده بیشتر
۱۹۷۴۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه غرب خراسان رضوی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۰۴ / ۱۹۹۳۷ 1392/05/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه غرب سمنان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۹۹ / ۱۹۹۲۳ 1392/05/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه میاندوآب

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۹۶ / ۲۰۲۰۰ 1393/04/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر آفتاب

مشاهده بیشتر
۱۹۳۰۶ / ۱۹۳۰۶ 1390/03/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ویژه شهر ماسوله

مشاهده بیشتر
۱۹۰۹۱ / ۱۹۰۹۱ 1389/06/25

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ویژه گردشگری شهر سرعین

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۵۱ / ۱۹۸۰۶ 1391/12/10

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ساختاری (جامع) شهر کوهسار

مشاهده بیشتر
۱۹۴۵۸ / ۱۹۴۵۸ 1390/09/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر اشتهارد

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۰ / ۱۹۵۲۰ 1390/12/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر تنکمان

مشاهده بیشتر
۱۹۵۱۸ / ۱۹۵۱۸ 1390/12/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر محمدشهر

مشاهده بیشتر
۱۹۵۹۵ / ۱۹۵۹۵ 1391/03/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر مشکین‌دشت

مشاهده بیشتر
۱۹۴۹۱ / ۱۹۴۹۱ 1390/11/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر نظرآباد

مشاهده بیشتر
۱۹۵۱۸ / ۱۹۵۱۸ 1390/12/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر هشتگرد

مشاهده بیشتر
۱۹۵۲۸ / ۱۹۵۲۸ 1390/12/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر کمال‌شهر

مشاهده بیشتر
۱۹۵۰۶ / ۱۹۵۰۶ 1390/12/01

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر گلستان

مشاهده بیشتر