لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۷۸۷۵ / ۱۷۸۷۵ 1385/04/20

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای ولی عصر (عج) رفسنجان، خلیج فارس، یاسوج و گیلان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۲۶ / ۱۹۹۹۷ 1392/08/06

تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی

مشاهده بیشتر
۱۹۴۹۹ / ۱۹۴۹۹ 1390/11/23

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۱۳ / ۲۰۲۴۶ 1393/06/17

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۱۹ / ۲۰۲۶۵ 1393/07/08

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۵۱ / ۲۰۳۶۹ 1393/11/18

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۱۹ / ۲۰۲۶۵ 1393/07/08

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۱۳ / ۲۰۲۴۶ 1393/06/17

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۱۹ / ۲۰۲۶۵ 1393/07/08

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۱۳ / ۲۰۲۴۶ 1393/06/17

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۴۶ / ۲۰۳۵۳ 1393/10/29

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۴۲ / ۲۰۳۳۸ 1393/10/11

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی

مشاهده بیشتر
۱۹۲۴۴ / ۱۹۲۴۴ 1390/01/09

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه اراک

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۷۲ / ۲۰۱۲۴ 1393/01/21

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه اراک

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه اردکان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۹۱ / ۲۰۱۹۰ 1393/04/10

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ارومیه

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۴۴ / ۱۹۷۹۰ 1391/11/21

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه الزهرا (س)

مشاهده بیشتر
۱۹۷۹۰ / ۱۹۷۹۰ 1391/11/21

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه الزهرا (س)

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۱۲ / ۱۹۷۱۱ 1391/08/11

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بناب

مشاهده بیشتر
۱۹۷۱۱ / ۱۹۷۱۱ 1391/08/11

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بناب

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بناب

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بیرجند

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۹۱ / ۲۰۱۹۰ 1393/04/10

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۹۱ / ۲۰۱۹۰ 1393/04/10

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تبریز

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۷۱ / ۱۹۸۶۲ 1392/02/24

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تبریز

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۷ / ۱۹۶۶۷ 1391/06/20

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۷۱ / ۱۹۸۶۲ 1392/02/24

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان

مشاهده بیشتر