لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۳۷ / ۲۰۰۲۵ 1392/09/11

آیین‌نامه اجرایی بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۵ / ۱۹۶۹۰ 1391/07/17

آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۹ / ۱۹۵۸۶ 1391/03/11

آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۵۶ / ۱۹۵۵۳ 1391/02/03

آیین‌نامه اجرایی بند «ج» و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۱ / ۱۹۷۵۵ 1391/10/06

آیین‌نامه اجرایی بند «م» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۳ / ۱۹۵۷۲ 1391/02/26

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۵ / ۲۰۱۳۳ 1393/02/01

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۵ / ۲۰۵۰۵ 1394/05/10

آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۸ / ۱۹۷۷۲ 1391/10/28

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۴۵ / ۲۰۶۶۰ 1394/11/17

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۰۰ / ۲۰۵۱۸ 1394/05/26

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۵ / ۱۹۷۱۶ 1391/08/18

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۹۸ / ۲۰۵۱۳ 1394/05/19

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۲ / ۲۰۴۳۱ 1394/02/08

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۰ / ۲۰۴۹۲ 1394/04/23

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۲ / ۲۰۶۱۲ 1394/09/17

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح قانون معادن

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۱ / ۲۰۴۶۳ 1394/03/19

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۴ / ۲۰۵۰۳ 1394/05/07

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۱۸ / ۲۰۵۷۲ 1394/07/28

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۱ / ۲۰۴۹۴ 1394/04/25

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) الحاقی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیرو ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۴ / ۲۰۱۶۹ 1393/03/17

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون حفاظت از دریا‌ها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۴۸ / ۲۰۰۵۰ 1392/10/14

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۰۵ / ۲۰۵۳۳ 1394/06/12

آیین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۷ / ۱۹۹۷۰ 1392/07/02

آیین‌نامه اجرایی تبصره بند (۷۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۵ / ۲۰۲۸۴ 1393/08/03

آیین‌نامه اجرایی تبصره(۵) اصلاحی بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۹۷ / ۱۹۹۱۶ 1392/04/29

آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۷ / ۲۰۴۴۸ 1394/02/30

آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ماده‌(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۷ / ۲۰۴۸۱ 1394/04/09

آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۹ / ۱۹۹۷۵ 1392/07/08

آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۸۷) و بند (الف) ماده (۱۹۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر