لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۹۴۳۷ / ۱۹۴۳۷ 1390/09/03

رأی شماره۳۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند (و) مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲هـ ـ ۱/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران مبنی

مشاهده بیشتر
۱۸۷۵۸ / ۱۸۷۵۸ 1388/05/06

رأی شماره۳۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

مشاهده بیشتر
۱۹۵۶۶ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

رأی شماره۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت‌اداری با موضوع اجرای ماده۴۴ قانون دیوان عدالت اداری و در خصوص فوق‌العاده خاص

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶۱ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

رأی شماره۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت‌اداری با موضوع اجرای ماده۴۴ قانون دیوان عدالت اداری و در خصوص فوق‌العاده خاص مصرح در ماده واحده قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴/۲/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
۱۸۷۵۸ / ۱۸۷۵۸ 1388/05/06

رأی شماره۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۷۵۸ / ۱۸۷۵۸ 1388/05/06

رأی شماره۳۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری برای گرمابه عمومی

مشاهده بیشتر
۱۸۷۵۸ / ۱۸۷۵۸ 1388/05/06

رأی شماره۳۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر قائم شهر

مشاهده بیشتر
۱۸۲۸۵ / ۱۸۲۸۵ 1386/09/15

رأی شماره۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام قانونی به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه توسط وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۷۸۱ / ۱۸۷۸۱ 1388/06/02

رأی شماره۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۵۸۸۹/۱ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۷ وزیر تعاون

مشاهده بیشتر
۱۸۲۸۵ / ۱۸۲۸۵ 1386/09/15

رأی شماره۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ نیروی انتظامی

مشاهده بیشتر
۱۸۲۸۵ / ۱۸۲۸۵ 1386/09/15

رأی شماره۳۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸

مشاهده بیشتر
۱۸۲۸۵ / ۱۸۲۸۵ 1386/09/15

رأی شماره۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه اجرای قانون حفاظت دربرابر اشعه مصوب نیروی هوائی ارتش جمهوری ..

مشاهده بیشتر
۱۹۲۱۳ / ۱۹۲۱۳ 1389/11/25

رأی شماره۳۷۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال نامه شماره۴۷۹۰/۰۲۰/م مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۶وزیر جهاد کشاورزی در مورد واگذاری اراضی خلع‌یدشده

مشاهده بیشتر
۱۹۱۸۲ / ۱۹۱۸۲ 1389/10/16

رأی شماره۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تحت پوشش بیمه قرار دادن کارکنان بنیاد مستضعفان از بدو تأسیس در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۶۱ با توافق

مشاهده بیشتر
۱۹۱۷۳ / ۱۹۱۷۳ 1389/10/06

رأی شماره۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مطالبه حق بیمه معوقه بالحاظ میانگین حداقل و حداکثر سال محاسبه، خلاف قانون است

مشاهده بیشتر
۱۹۱۸۲ / ۱۹۱۸۲ 1389/10/16

رأی شماره۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع با توجه به ماده۱۳ قانون حمایت از آزادگان، پرداخت عیدی دوران اسارت وجاهت قانونی ندارد

مشاهده بیشتر
۱۸۲۸۵ / ۱۸۲۸۵ 1386/09/15

رأی شماره۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰/۶۰۳۶۲/۵۸۱۸۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶۶ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

رأی شماره۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون استخدام کشوری و مطابق ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی شهرداریها مصوب ۱۳۵۸ و برخورداری از سنوات ارفاقی وجاهت قانونی ندارد

مشاهده بیشتر
۱۹۲۲۴ / ۱۹۲۲۴ 1389/12/09

رأی شماره۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت مزایای شغل مربی آموزشیاری در ایامی که در شغل مذکور اشتغال نداشته‌اند

مشاهده بیشتر
۱۸۲۸۵ / ۱۸۲۸۵ 1386/09/15

رأی شماره۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۳۹ آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت

مشاهده بیشتر
۱۸۱۱۴ / ۱۸۱۱۴ 1386/02/19

رأی شماره۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸ـ۵/۳۰ مورخ ‏‏۲۴/۱۱/۱۳۷۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور ...

مشاهده بیشتر
۱۸۶۹۴ / ۱۸۶۹۴ 1388/02/20

رأی شماره۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعطاء گروه شناور به کارکنان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مشاهده بیشتر
۱۹۴۶۶ / ۱۹۴۶۶ 1390/10/10

رأی شماره۴۰۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت اداری با موضوع انشاء رأی براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک منعکس در هر پرونده

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷۳ / ۱۹۸۶۶ 1392/02/29

رأی شماره۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری مزایای شغلی براساس لحاظ نمودن واحدهای درسی آموزشکده پلیس قضایی

مشاهده بیشتر
۱۸۷۸۱ / ۱۸۷۸۱ 1388/06/02

رأی شماره۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۱/۳ دستورالعمل شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۵ سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۷۸۱ / ۱۸۷۸۱ 1388/06/02

رأی شماره۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره۱۶۰۱۱۲۱۸۷۰۰ مورخ۲۲/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر تهران

مشاهده بیشتر
۱۸۳۳۷ / ۱۸۳۳۷ 1386/11/18

رأی شماره۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۱۷/۰۱/۴۰۲ مورخ ۴/۴/۱۳۸۱ نیروی انتظامی

مشاهده بیشتر
۱۷۷۵۳ / ۱۷۷۵۳ 1384/11/12

رأی شماره۴۲۵ ـ ۴۲۴ درخصوص ۱ـ ابطال تبصره۴ ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب هیأت امناء دانشگاه ...

مشاهده بیشتر
۱۷۷۵۳ / ۱۷۷۵۳ 1384/11/12

رأی شماره۴۳۰ در خصوص ابطال جزء (الف) بند۳ ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۸۲۸۵ / ۱۸۲۸۵ 1386/09/15

رأی شماره۴۳۷ ـ ۴۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران

مشاهده بیشتر