لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۷۲۲ / ۲۰۲۷۵ 1393/07/22

اصلاح ماده (۳) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۱ / ۲۰۴۲۸ 1394/02/05

اصلاح ماده (۳) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۸۹ / ۱۹۹۰۲ 1392/04/12

اصلاح ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۴ / ۲۰۴۷۲ 1394/03/30

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در بهبود ایمنی و مصرف سوخت و آلایندگی وسایل نقلیه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۰ / ۲۰۱۵۱ 1393/02/22

اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۲ / ۲۰۴۳۱ 1394/02/08

اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۷ / ۲۰۲۳۱ 1393/05/30

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۵ / ۱۹۵۷۸ 1391/03/02

اصلاح ماده (۵) اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

اصلاح ماده (۵) اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۶ / ۲۰۷۲۳ 1395/02/11

اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها، تأیید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۸ / ۱۹۹۴۷ 1392/06/05

اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۹۸ / ۲۰۵۱۳ 1394/05/19

اصلاح ماده (۶) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۷ / ۲۰۳۲۱ 1393/09/18

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای اردبیل

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۷ / ۲۰۳۲۱ 1393/09/18

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۹۸ / ۲۰۵۱۳ 1394/05/19

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۷ / ۲۰۳۲۱ 1393/09/18

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان شمالی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای قم

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۹۸ / ۲۰۵۱۳ 1394/05/19

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۷ / ۲۰۳۲۱ 1393/09/18

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی

مشاهده بیشتر