لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۳۳۷ / ۱۸۳۳۷ 1386/11/18

اصول حاکم بر آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری(مصوب جلسه ۶۱۶ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۷ / ۲۰۷۲۷ 1395/02/15

اضافه شدن شرکت گسترش صنایع بلوچ به گروه سه موضوع پیوست شماره (۱) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۸۶۳ / ۲۰۷۱۴ 1395/01/30

اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه

مشاهده بیشتر
۱۷۶۹۰ / ۱۷۶۹۰ 1384/08/25

اعطاء صلاحیت رسیدگی به درخواست تأسیس جوامع علمی به کمیسیون موضوع ماده (۴) آئین‌نامه تأسیس انجمن‌های علمی، ادبی و هنری

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۷۵۱ / ۲۰۳۶۹ 1393/11/18

اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه‌های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

افزایش رقم مندرج در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

الحاق بند (د) به ماده (۱۱) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۵ / ۲۰۴۰۹ 1394/01/11

الحاق بند (هـ) به تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ و اصلاح بعدی آن

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۷ / ۲۰۳۸۶ 1393/12/09

الحاق بند (ه‍( به تصویب‌نامه‌های شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ه‍ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۰ / ۱۹۹۲۵ 1392/05/09

الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۴ / ۲۰۱۹۶ 1393/04/17

الحاق بند (۱۱) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

مشاهده بیشتر
۴۸۲ / ۱۹۶۲۴ 1391/04/29

الحاق بند (۱۲) به ماده (۳) موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۹۳۹/ت۳۱۶۴۸هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۸ / ۱۹۸۷۸ 1392/03/12

الحاق بند (۲۳) به ماده (۳) اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۱ / ۲۰۳۹۶ 1393/12/20

الحاق بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۲ / ۲۰۶۱۲ 1394/09/17

الحاق بند (۶) به تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۲۰/ت۵۱۷۷۵هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

الحاق تبصره (۲) به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۷۶ / ۱۹۶۰۶ 1391/04/07

الحاق تبصره (۲) به ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (واگذاری حق برداشت جدید آب)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

الحاق تبصره (۴) به جزء (د) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ ک مورخ۷/۶/۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۷ / ۲۰۲۰۲ 1393/04/24

الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۲ / ۲۰۱۶۳ 1393/03/07

الحاق تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی

مشاهده بیشتر
۱۸۹۳۶ / ۱۸۹۳۶ 1388/12/12

الحاق تبصره به مصوبه ۱۱/۲/۱۳۸۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مشاهده بیشتر
۱۹۵۱۸ / ۱۹۵۱۸ 1390/12/15

الحاق دو بند به ماده ۴ آیین‌نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۶ / ۲۰۲۲۹ 1393/05/28

الحاق ردیف‌های (۳۲) الی (۳۴) به جدول پیوست تصویب‌نامه شماره۷۴۵۷۹/ت۳۹۱۱۶ک مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۶۷ / ۱۹۸۴۷ 1392/02/07

الحاق عبارت به آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۸ / ۲۰۱۱۲ 1392/12/28

الحاق عبارت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۰ / ۲۰۰۸۵ 1392/11/27

الحاق ماده (۱۳) به آیین‌نامه اجرایی بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۵ / ۲۰۷۲۱ 1395/02/08

الحاق ماده (۲۲) به آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۲ / ۲۰۶۱۲ 1394/09/17

الحاق ماده(۷) به آیین‌نامه اجرایی بند(م) ماده(۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۴۹ / ۱۹۵۳۵ 1391/01/10

الحاق متن به تصویب‌نامه شماره ۲۰۹۱۹۰/ت۴۷۷۰۲هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۰ / ۱۹۹۲۵ 1392/05/09

الحاق محدوده‌ای به وسعت یک هزار و پانصد هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

مشاهده بیشتر