لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
مجلس شورای اسلامی
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

قانون اصلاح ماده (۴۵) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۳۸ / ۱۹۷۷۲ 1391/10/28

قانون اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۰۷ / ۱۹۶۹۷ 1391/07/25

قانون اصلاح ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۷۹ / ۲۰۱۴۸ 1393/02/18

قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۶۵ / ۲۰۷۲۱ 1395/02/08

قانون اصلاح ماده (۸) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۷۷ / ۲۰۱۳۹ 1393/02/08

قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۵۱ / ۱۹۵۴۰ 1391/01/19

قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۹۸ / ۲۰۲۰۴ 1393/04/26

قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۷۹ / ۱۹۶۱۳ 1391/04/17

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۹۳ / ۱۹۹۰۸ 1392/04/19

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۸۴ / ۲۰۱۶۹ 1393/03/17

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۲۹ / ۲۰۲۹۷ 1393/08/20

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۶۶ / ۱۹۸۴۴ 1392/02/03

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۲۲ / ۲۰۵۸۱ 1394/08/10

قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۳۸ / ۲۰۰۲۸ 1392/09/14

قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۳ / ۱۹۵۷۲ 1391/02/26

قانون اصلاح پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده لایه ازن مصوب یازدهمین اجلاس اعضاء ـ پکن (۱۲ـ ۸ آذرماه ۱۳۷۸ هجری شمسی برابر با ۲۹ نوامبر تا ۳ دسامبر ۱۹۹۹ میلادی)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۹۳ / ۲۰۱۹۴ 1393/04/15

قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) ـ مصوب۱۳۸۰ـ و اصلاحات بعدی آن

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۶۵ / ۲۰۷۲۱ 1395/02/08

قانون اعتباراسناد عادی وامهای‌پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به‌اعضاء

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۷۸ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

قانون افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۹ / ۱۹۵۸۶ 1391/03/11

قانون افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۱۷ / ۲۰۵۶۹ 1394/07/25

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۶۳ / ۲۰۴۰۱ 1393/12/26

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۹۹ / ۱۹۶۶۸ 1391/06/21

قانون الحاق تشریفات (پروتکل) آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۱۱ / ۱۹۷۰۹ 1391/08/09

قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۰۰ / ۲۰۵۱۸ 1394/05/26

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل لکترونیکی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۰۹ / ۲۰۵۴۵ 1394/06/26

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۲۱ / ۲۰۵۷۹ 1394/08/07

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) مورخ ۱۹۹۶(۱۳۷۵) کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، مورخ ۱۹۷۲(۱۳۵۱) (به گونه اصلاح‌شده در سالهای ۲۰۰۶(۱۳۸۵) و ۲۰۰۹(۱۳۸۸))

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۹۶ / ۲۰۲۰۰ 1393/04/22

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی

مشاهده بیشتر