لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۱۵۷ / ۱۸۱۵۷ 1386/04/11

« سیاست‌های ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی»

مشاهده بیشتر
۱۹۴۷۴ / ۱۹۴۷۴ 1390/10/19

«اصلاح و تکمیل ماده ۱۴ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان (مصوب جلسه ۵۶۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)»

مشاهده بیشتر
۱۹۴۷۴ / ۱۹۴۷۴ 1390/10/19

«سند راهبردی علوم و فناوری‌های شناختی»

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۹ / ۲۰۱۱۴ 1393/01/06

آئین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۱ / ۲۰۱۲۲ 1393/01/19

آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۹ / ۲۰۱۱۴ 1393/01/06

آئین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

آئین‌نامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۱ / ۲۰۱۲۲ 1393/01/19

آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۳ / ۲۰۰۶۵ 1392/11/02

آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۸۹ / ۱۹۹۰۲ 1392/04/12

آئین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌های کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۴ / ۲۰۱۰۰ 1392/12/14

آئین‌نامه اجرایی گواهی‌نامه‌های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه‌های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی)

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۸ / ۱۸۳۵۸ 1386/12/15

آئین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور(مصوب جلسه ۶۰۸ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
۱۸۱۱۰ / ۱۸۱۱۰ 1386/02/15

آئین‌نامه تکریم استادان بازنشسته دانشگاهها

مشاهده بیشتر
۱۷۹۹۵ / ۱۷۹۹۵ 1385/09/15

آئین‌نامه جایزه ادبی جلال‌آل احمد

مشاهده بیشتر
۱۸۶۹۹ / ۱۸۶۹۹ 1388/02/26

آئین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

آراء شماره ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (خ) ماده یک، ماده ۲، ‏ماده ۳، ماده ۵، ماده ۶، ماده ۹، ماده ..

مشاهده بیشتر
۱۸۰۳۶ / ۱۸۰۳۶ 1385/11/05

آراء شماره ۵۳۵ ـ ۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابـطال بند ۲ قسمت (الف) بخشنامه شماره ۱۴ امور بیمه‌شدگان، ابطال دستور اداری ...

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

آراء شماره ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تسری حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده که کارکنانی که مشمول مقررات استخدامی کشوری نیستند

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

آراء شماره ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری مصوبه شورای حقوق و دستمزد به متصدیان مشاغل خدمات شهری

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

آراء شماره ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب۱۳۵۴ دائر به عدم امکان احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه جزء سابقه پرداخت حق بیمه

مشاهده بیشتر
۱۸۲۴۸ / ۱۸۲۴۸ 1386/08/01

آراء شماره ۲۰۲ ، ۲۰۳، ۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند۳ـ۳ ‏بخشنامه شماره ۴۰ مستمریها، بند۲ بخشنامه شماره۲۷ مستمریها، بند۳ بخشنامه شماره ۲۸ ‏مستمریها، بند (ب) بخشنامه شماره ۳۰ مستمریها، بند ۴ـ۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریها،‏‏ بند (د) بخشنامه شماره۴ کارهای سخت و زیان‌آور سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

آراء شماره ۲۱۷ ـ ۲۱۶ ـ ۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تعمیم حکم مقنن به فوق‌العاده خاص اعضاء هیأت علمی دانشگاهها به مشمولین ماده۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب۱۳۷۰

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

آراء شماره ۶۸۵ الی ۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعاده به کار و تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شرکت پشتیبانی امور دام کشور از قراردادی به رسمی

مشاهده بیشتر
۱۸۰۹۲ / ۱۸۰۹۲ 1386/01/25

آراء شماره ۷۳۸، ۷۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال صدر بخشنامه شماره ۱۹۷۱۸/۵۰۳۰ ‏مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ و قسمت ۴ بخشنامه مذکور و نیز ...

مشاهده بیشتر