لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۶۰۸ / ۱۸۶۰۸ 1387/10/26

رأی شماره ۶۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ۱ـ بند ۲ ماده۴ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت‌نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها

مشاهده بیشتر
۱۸۹۲۵ / ۱۸۹۲۵ 1388/11/29

رأی شماره ۶۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر شاندیز درخصوص اخذ بهاء خدمات از کسانی که قبل از تاریخ تصویب نرخ

مشاهده بیشتر
۱۸۶۰۸ / ۱۸۶۰۸ 1387/10/26

رأی شماره ۶۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۸۹۶۴ـ۱/۲۸

مشاهده بیشتر
۱۸۹۲۵ / ۱۸۹۲۵ 1388/11/29

رأی شماره ۶۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر (با احراز وجود رابطه اشتغال براساس قانون کار بین اشخاص و جهاد دانشگاهی شرایط قانونی و

مشاهده بیشتر
۱۸۰۵۶ / ۱۸۰۵۶ 1385/12/02

رأی شماره ۶۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام پیمانکار به پرداخت حق بیمه کارگران خود به سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۶۰۸ / ۱۸۶۰۸ 1387/10/26

رأی شماره ۶۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه ایام مرخصی استحقاقی اعم از روزانه و ساعتی جزو سابقه کار در کارهای سخت و زیان‌آور

مشاهده بیشتر
۱۸۳۲۰ / ۱۸۳۲۰ 1386/10/27

رأی شماره ۶۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام رسمی دانشجویان متعهد به خدمت در آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره ۶۶ ـ ۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ردیف ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۳ / ۱۹۷۸۸ 1391/11/18

رأی شماره ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
۱۹۷۷۱ / ۱۹۷۷۱ 1391/10/27

رأی شماره ۶۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۳۷ / ۱۹۷۷۱ 1391/10/27

رأی شماره ۶۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۸۹۳۱ / ۱۸۹۳۱ 1388/12/06

رأی شماره ۶۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و پیشنهاد حقوق وی به مجمع عمومی از وظایف هیأت مدیره شرکت

مشاهده بیشتر
۱۹۷۷۲ / ۱۹۷۷۲ 1391/10/28

رأی شماره ۶۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۳۸ / ۱۹۷۷۲ 1391/10/28

رأی شماره ۶۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک

مشاهده بیشتر
۱۸۹۲۲ / ۱۸۹۲۲ 1388/11/25

رأی شماره ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صرف ابطال پروانه بهره‌برداری سابق و صدور پروانه بهره‌برداری جدید برای مودی بدون تأسیس و

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی به شکایت استخدامی کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان

مشاهده بیشتر
۱۸۹۰۸ / ۱۸۹۰۸ 1388/11/06

رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شیوه‌نامه مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغییر در زمان اجرای قانون

مشاهده بیشتر
۱۸۹۰۸ / ۱۸۹۰۸ 1388/11/06

رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شیوه‌نامه مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغییر در زمان اجرای قانون

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۹ / ۲۰۰۵۲ 1392/10/16

رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

مشاهده بیشتر
۱۷۸۵۱ / ۱۷۸۵۱ 1385/03/22

رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۸۹۲۲ / ۱۸۹۲۲ 1388/11/25

رأی شماره ۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر در صورت عدم تحقق شرایط دوگانه مندرج در بند۹ ماده۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۹ / ۲۰۰۵۲ 1392/10/16

رأی شماره ۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۹۱۷ / ۱۸۹۱۷ 1388/11/17

رأی شماره ۶۷۱ الی ۶۸۴ و ۷۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای مدیریت دانشکده دامپزشکی درخصوص تعیین

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۴ / ۱۹۷۹۰ 1391/11/21

رأی شماره ۶۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک از قسمت الف و بند ۱۱ از قسمت ب در بخشنامه شماره ۵۱۸۶ ـ ۴۱/۴۰/م ـ ۹/۴/۱۳۸۷ معاونت نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت جهت بازنشستگی جانبازان با استفاده از سنوات ارفاقی

مشاهده بیشتر
۱۹۷۹۰ / ۱۹۷۹۰ 1391/11/21

رأی شماره ۶۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک از قسمت الف و بند ۱۱ از قسمت ب در بخشنامه شماره ۵۱۸۶ ـ ۴۱/۴۰/م ـ ۹/۴/۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۸۳۵۴ / ۱۸۳۵۴ 1386/12/11

رأی شماره ۶۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان متبوع مستخدم به پرداخت حق بیمه مستلزم این است که سازمان تأمین اجتماعی نیز طرف دعوی قرار گیرد

مشاهده بیشتر
۱۸۳۳۷ / ۱۸۳۳۷ 1386/11/18

رأی شماره ۶۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان وصول عوارض از محل فروش آهن‌آلات قراضه

مشاهده بیشتر
۱۸۰۳۶ / ۱۸۰۳۶ 1385/11/05

رأی شماره ۶۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۳۲۰ / ۱۸۳۲۰ 1386/10/27

رأی شماره ۶۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق

مشاهده بیشتر