لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۵۸ / ۲۰۳۸۸ 1393/12/11

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شاندرمن

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۳۲ / ۲۰۳۰۴ 1393/08/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر طبس مسینا

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۰ / ۲۰۴۶۰ 1394/03/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر علی‌اکبر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۶۷ / ۲۰۱۰۷ 1392/12/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر قدمگاه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۶۳ / ۲۰۰۹۸ 1392/12/12

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ندوشن

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۵ / ۲۰۱۳۳ 1393/02/01

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نقنه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۹۹ / ۲۰۵۱۴ 1394/05/21

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نگین‌شهر

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۲۱ / ۱۹۷۲۹ 1391/09/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر وراوی

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۵۷ / ۲۰۳۸۶ 1393/12/09

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کره‌ای

مشاهده بیشتر
۱۸۵۳۵ / ۱۸۵۳۵ 1387/07/25

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه بوشهر

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۱ / ۱۸۷۷۱ 1388/05/21

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه ساری

مشاهده بیشتر
۱۸۷۷۱ / ۱۸۷۷۱ 1388/05/21

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه ساری

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه شرق کرمان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۲ / ۱۸۴۷۲ 1387/05/10

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه شمال استان فارس

مشاهده بیشتر
۱۸۷۲۵ / ۱۸۷۲۵ 1388/03/27

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه شمال خوزستان

مشاهده بیشتر
۱۸۱۰۲ / ۱۸۱۰۲ 1386/02/05

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه قوچان ـ درگز ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۵۵۱ / ۱۸۵۵۱ 1387/08/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه مهاباد

مشاهده بیشتر
۱۸۵۳۵ / ۱۸۵۳۵ 1387/07/25

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه کاشان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۵۷ / ۲۰۳۸۶ 1393/12/09

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح حوزه آبخیز سد طالقان

مشاهده بیشتر
۱۹۵۱۸ / ۱۹۵۱۸ 1390/12/15

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر ماهدشت

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۸۱۲ / ۲۰۵۵۳ 1394/07/06

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ساماندهی پردیس دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۸۰ / ۲۰۴۶۰ 1394/03/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح شهر اقبالیه

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۸۸ / ۲۰۴۸۵ 1394/04/14

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح شهر فیروزه

مشاهده بیشتر
۱۸۷۹۶ / ۱۸۷۹۶ 1388/06/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح مجموعه شهری شیراز

مشاهده بیشتر
۱۹۰۶۷ / ۱۹۰۶۷ 1389/05/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ویژه مربوط به شرح خدمات تهیه طرح امکان‌سنجی، مکانیابی و احداث باغستانهای کشور

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۳۵ / ۲۰۰۱۹ 1392/09/04

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح کالبدی منطقه جنوب شرق

مشاهده بیشتر
۱۸۸۷۵ / ۱۸۸۷۵ 1388/09/25

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح کالبدی منطقه‌ای خوزستان

مشاهده بیشتر
۱۸۷۹۶ / ۱۸۷۹۶ 1388/06/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح‌های جامع گردشگری

مشاهده بیشتر
۱۸۸۲۰ / ۱۸۸۲۰ 1388/07/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر جدید صدرا

مشاهده بیشتر
۱۹۲۳۶ / ۱۹۲۳۶ 1389/12/23

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر جدید پردیس

مشاهده بیشتر